Lär dig engelska

SvenskaEngelska.se undervisar engelska på svenska. Alla lektioner och resurser är gratis och direkt tillgängliga varav ett urval visas nedan.

Testa dina kunskaper

Hur är det ställt med dina kunskaper om engelska ord? Gå till sidan med quiz för att testa vad du kan.

Alfabetet

Det engelska alfabetet skiljer sig från det svenska. Lär dig alfabetet.

Klockan

Lär dig klockslagen på engelska – text och grafik.

Lexikon

Vill du veta vad ett svenskt ord heter på engelska eller vice versa kan du använda den digitala ordlistan bab.la.

Länktips

EF – EFs svenska hemsida. För dig som är intresserad av språkresor.

Världens största språk

De må finnas fler kineser än engelsmän och amerikaner, men om man ser till vilket språk som talas av flest över jordklotet, inklusive andraspråk, är engelskan störst. Idag är engelska som språk än mer centralt sett ur ett globalt perspektiv; i Vår världs ekonomiska historia - den industriella tiden skriver Lennart Schön "När Internet etablerades under 1990-talet, öppnades vägen för engelskan till att bli det totalt dominerade språket för internationell kommunikation".

Sett till allmän betydelse är därför engelskan det viktigaste andraspråk som finns att lära sig. På SvenskaEngelska.se hittar du genomgångar av olika delar av språket. Huvudsektionerna är grammatik, språkregler, fraser och ord.

Lånord och anglicismer

Engelskan bidrar också till vårt eget språk genom lån av ord, till exempel ansiktslyftning från facelift. Anglicism är ett begrepp för ord som lånas in där svensk motsvarighet saknas, vilket är vanligt för fackuttryck och termer från nyare språkområden, till exempel benchmarking.

Tips för att lära sig ett nytt språk

Att lära sig ett nytt språk kan ta lång tid. Det viktigaste är att vara i regelbunden kontakt med det nya språket. Beroende på situation kan träningen ske genom mänskliga kontakter, skolundervisning eller egna studier. Det är självklart en stor fördel att vara på plats i ett engelskspråkigt land då detta leder till ständiga kontakter med språket. Fast det går att lära sig behärska andra språk genom mer formell undervisning alternativt självstudier. Ett vanligt tips är att läsa böcker, men även att se filmer utan undertexter är nyttigt.

Ordlista

Ordlista med språkliga termer med sina svenska respektive engelska namn.

Svenska Engelska
ord word
fras phrase
uttryck expression
sats clause
mening sentence
komma comma
punkt period
frågetecken question mark
utropstecken exclamation point
bindestreck hyphen
parentes parentheses
citationstecken quotation
stycke paragraph
rubrik heading
titel title
ordförråd vocabulary
ordlista glossary
lexikon lexicon
språk language
grammatik grammar
böjning inflection
avledning derivation
stavfel typo
förkortning abbreviation

En ytterligare ordlista med några mindre vanliga ord, ännu osorterad indelning.

Svenska Engelska
jargong lingo
informellt språk colloquialism
talspråk parlance
liknelse simile
&-tecken ampersand
tomt utrymme efter en rad trailing space
stor bokstav capital
fetstil bold
kursiv stil italics
indrag indent
typsnitt font
översätta translate
tolkning interpretation
förord foreword
uttal pronunciation
vokal vowel
konsonant consonant
glossarium glossary

Mer om språk

Exempel med språket i tal och skrift.
She speaks fluent English. Hon talar engelska flytande.
He is an English native speaker. Han har engelska som sitt modersmål.
I'd like to improve my English pronunciation. Jag skulle vilja förbättra mitt engelska uttal.
Some English words are hard to spell. En del engelska ord är svåra att stava.
Subject - Verb - Object, is the normal word order in both English and Swedish. Subjekt - verb - objekt är den normala ordföljden i både engelskan och svenskan.
A draft is just a first version of a text. Ett utkast är bara en första textversion.