Konjunktioner

Konjunktioner (på engelska conjunctions) är en ordklass som inehåller ord som länkar samman ord och satser. Några av de mest vanliga är och (and), men (but), eller (or) och som (as).

I tabellen under ges fler exempel på konjunktioner på engelska tillsammans med svenska översättningar.

Konjunktioner (conjunctions)
Engelska Svenska
after efter
although fastän
and och
as som, medan
because därför
before innan
but men
if om
for för
or eller
since sedan, eftersom
so
though fast
too också
until tills
while medan
yet ändå

Notera att ”before” och “for” även kan gälla som prepositioner, men har då andra funktioner och betydelser.

So

Engelskans "so" kan översätts till "så", men ordet användas ofta annorlunda i engelskan än i svenskan.
Exempel Does that mean that ... [inte: So does that mean that]... Så betyder det att ...
I vardagsfraser förekommer so som "det": "maybe so" ("kanske det"), "I guess so" (jag antar det) och "I don't think so" ("jag tror inte det?").

Korrelativa konjunktioner

Ibland används beteckningen korrelativa konjunktioner (correlative conjunctions) som betecknar konjunktioner som består av två ord och fungerar ihop, till exempel but also, not only, as many.

Konjunktionerna behöver dock inte stå tillsammans: I rather walk than driving a car. Här är fler exempel:

Sammansatta konjunktioner

En näraliggande kategori till korrelativa konjunktioner är sammansatta konjunktioner (compound conjunctions) som betecknar konjunktioner som består av två eller flera ord som sammanlänkats till ett, till exempel although, nevertheless, unless.

Samordnade konjunktioner

Samordnade konjunktioner (coordinating conjunctions eller coordinators) betecknar situationer då en bisats introduceras som står i nära relation med huvudsatsen. Exempel på samordnade konjunktioner är and, but, or och nor.

ExempelA boy and a girl.
A large or a small.

Samordnade konjunktioner inleder ofta bisatser och föregås därför ofta av komma. Till exempel: ”I try to call him, but there was not answer.”

I kortare meningar bör inte komma föregå konjunktionen. Till exempel: ”Type your adress and press submit buttom”.

Inte heller i längre meningar som utgörs av självständiga satser. ”Direct access to the goods are valuable and it can be obtained directly”.

Underordnade konjunktioner (subjunktioner)

Underordnade konjunktioner (subordinate conjunctions eller subjunctions ) påminner mycket om samordnade konjunktioner (se ovan). Vad som skiljer är att underordnade konjunktioner används då den andra satsen i står i direkt relation till den första utan kontrasterar mot den genom att introducera en bisats. Exempel på samordnade konjunktioner är that, because, for, to, whether och if.

ExempelI though so, because it was easy to figure out.

Underordnade konjunktioner efterföljs inte av komma.

Konjunktionella adverb

Konjunktionella adverb (conjunctive adverb) är mindre vanliga i dagligt tal, men däremot vanliga i skrivna texter. Till skillnad från de underordnade konjunktionerna efterföljs dessa ofta av komma. Exempel på konjunktionella adverb är however, therefore, moreover och unfortunately.

Exempel med konjunktionella adverb som första ordet i meningen:
Still, it was a good try.
Suddenly, I could hear a scream.
Unfortunately, we missed the whole show.
Thus, Britain’s interest in China had to do with porcelain, tea, and silk.

Konjunktionella adverb förekommer också inskjutna i meningar, mellan bisatser:
It was, however, not her fault.
He would, of course, don’t repeat that mistake again.

I vissa fall föregår ett semikolon adverbet:
The scale consists of eight notes; therefore, it belongs to the category of octatonic scales.
Eric Clapton is a famous composer of songs; moreover, he is an extremely skilled guitarist.