Regelbundna verb

Regelbundna verb (på engelska regular verbs) böjs i de flesta fall till att få ändelsen -ed. Det finns några undantag. Ord vars grundform slutar med -e får -d vid böjning. Verb som slutar med konsonant plus -ys får ändelsen -ied. När verbet slutar på betonad vokal följt av konsonant, fördubblas konsonanten framför ändelsen -ed (t.ex. drop - dropped).

Gemensamt för de regelbundna verben är att de två böjningsformerna preteritum (imperfekt) och perfekt particip är likadana. Detta skiljer dem från de oregelbundna verben.

De regelbundna verben finns i tre former: grundform (infinitiv), preteritum och perfekt particip.

Infinitiv (på engelska infinitive) uttrycker handling i verbets grundform. Exempel att gå - to walk
Preteritum eller imperfekt (på engelska past) anger en handling i förfluten tid. Exempel jag gick - I walked
Perfekt particip (på engelska past participle) anger en utförd handling. Exempel jag har gått - I have walked
Tabellen nedan innehåller engelska regelbundna verb i grundform och med -ed böjningar. I fjärde kolumnen står ordets grundform på svenska.

Infinitiv Preteritum Perfekt particip Svenska
add added added lägga till
allow allowed allowed tillåta
accept accepted accepted acceptera
answer answered answered svara
ask asked asked fråga
believe believed believed tro
belong belonged belonged tillhöra
borrow borrowed borrowed låna
call called called ringa
change changed changed ändra
cheat cheated cheated fuska
close closed closed stänga
collect collected collected samla
compare compared compared jämföra
create created created skapa
damage damaged damaged skada
delay delayed delayed fördröja
describe described described beskriva
die died died
dry dried dried torka
exist existed existed existera
explaine explained explained förklara
follow followed followed följa
guard guarded guarded skydda
happen happened happened hända
help helped helped hjälpa
improve improved improved förbättra
increase increased increased öka
invent invented invented uppfinna
join joined joined gå med
kill killed killed döda
kiss kissed kissed kyssa
like liked liked tycka om
live lived lived leva
look looked looked titta
love loved loved älska
miss missed missed missa
move moved moved flytta
need needed needed behöva
open opened opened öppna
order ordered ordered beställa
paint painted painted måla
play played played spela
promise promised promised lova
push pushed pushed knuffa
reach reached reached räcka
remind reminded reminded påminna
repeat repeated repeated upprepa
report reported reported rapportera
save saved saved spara
seem seemed seemed verka
show showed showed visa
spell spelled spelled stava
start started started starta
stay stayed stayed stanna
stop stopped stopped stoppa
suspect suspected suspected misstänka
talk talked talked prata
taste tasted tasted smaka
trust trusted trusted lita på
try tried tried försöka
turn turned turned vända
use used used använda
visit visited visited besöka
wait waited waited vänta
walk walked walked
want wanted wanted vilja
watch watched watched se
whisper whispered whispered viska
work worked worked arbeta
yell yelled yelled ropa

Öva på regelbundna verb »

Den grammatikaliska termen för att böja verb är konjugera, på engelska conjugate.

BE och AE

I vissa fall kan böjningen av verb skilja sig åt i brittisk och amerikansk engelska. Dream (drömma) böjs oftast dreamt i brittiskt språkbruk medan det i amerikanskt oftare böjs dreamed. Två andra sådana verb är learn (learnt/learned) och spell (spelt/spelled).