Adverb

Adverb (adverbs) fungerar som bestämningar till ett verb, ett adjektiv eller ett annat adverb. Det uttrycker oftast sättet något sker på – hur, var och när:

Hur något sker, till exempel: "The man was eating fast."
När något sker, till exempel: "The man was often angry."
Var något sker, till exempel: "The man was eating his lunch outside."

Det kan också vara en beskrivning av i vilken grad något sker, till exempel: "The man was eating very much".

Exempel på adverb som bestämning av ett verb:I liked her much. Jag tyckte mycket om henne.
He always goes to church on sundays. Han går alltid till kyrkan på söndagar.
I sometimes forget where I put my keys. Jag glömmer ibland var jag lagt nycklarna

Exempel på adverb som bestämning av ett adjektiv:He though it was extremely difficult. Han tyckte det var extremt svårt.

Exempel på adverb som bestämning av ett annat adverb:I liked her very much. Jag tyckte väldigt mycket om henne.

Adverb bildas ofta av ett adjektiv, men kan också bildas av substantiv.

Hur skiljer man på adverb och adjektiv?

Adverben bildas av adjektiv och dessa kan lätt förväxlas med varandra. Ibland bildas adverb genom böjningar av adjektiv, men ibland kan samma ord uttrycka adjektiv eller adverb beroende av situation.

Regeln är att i de flesta fall bildas adverb från adjektiv genom ändelsen –ly. Till exempel heavely (tungt) från adjektivet heavy (tung). Det finns undantag, till exempel truly (verkligen) som bildas annorlunda genom att e:t försvinner från true (sann). Ett annat undantag är exceedingly (ytterst) med den långa ändelsen -ingly.

Adverbbildning av adjektiv
Adjektiv Adverb
active actively
bad badly
blatant blatantly
careful carefully
clear clearly
comfortable comfortably
considerable considerably
continuous continuously
destructive destructively
different differently
elusive elusively
exceed exceedingly
expensive more expensive
firm firmly
final finally
frequent frequently
full fully
harmful harmfully
heavy heavily
honest honestly
insulting insultingly
intentional intentionally
kind kindly
ludicrous ludicrously
mad madly
perfect perfectly
poor poorly
popular more popular
tired more tired
massive massively
quick quickly
recent recently
sad sadly
safe safely
slow slowly
strong strongly
supposed supposedly
true truly

Exempel med adverb i meningar som bildas med -ly ändelse:We strongly advise you to wait.
This is certainly a beautiful country!
I could scarcely distinguish them from each other.

Andra sätt:
Popular (adjektiv) - more popular (adverb)

Fast i vissa fall används adjektiv i sin grundform som adverb.
Exempel på sådana ord är hard, deep, fast, high, late, near, yonder.

Exempel på meningar när dessa ord markerar adjektiv respektive adverb:
A deep sea. En djup sjö. (deep uttrycker adjektiv)
The boat sank deep in the sea. Båten sjönk djupt ner i sjön. (deep uttrycker adverb)

Komparation

Precis som med adjektiv går det att komparera adverb. Komparationsformerna heter även i detta fall positiv, komparativ och superlativ. Ofta kompareras orden identiskt med adjektiven, men inte alltid. Ett exempel där det skiljer sig är slow:
slow – slower – slowest (adjektiv)
slow – more slowly – most slowly (adverb)

Adverb fråm substantiv

Adverb kan bildas från substantiv och då ofta med -ly ändelse.

Substantiv Adverb
accident accidentally
day daily
hour hourly
love lovely
week weekly
year yearly

Specialfall

Till sist några specialfall:

Ago i betydelsen sedan: Many years ago.
At first i betydelsen i början: At first, I though is was fun.
Far i betydelsen långt: It is far from over
Long i betydelsen långt, länge: Have you been here lång?
Still i betydelsen ännu, fortfarande: She was still hungry.
Yet i betydelsen ännu: They have not been seen yet.

Nation (adjektiv) - nationwide (adverb)

Exempel på adverb som uttrycker hur

Diverse adverb som uttrycker hur något sker, på svenska och engelska. Adverben som finns i tabellen med adjektiv och adverb är exkluderade.

Engelska Svenska
almost nästan
certainly säkert
exactly exakt
hardly knappast
only bara
probably antagligen
really verkligen
usually vanligen
well bra

Exempel på adverb som uttrycker när

Diverse adverb som uttrycker när något sker, på svenska och engelska.

Engelska Svenska
after efter
already redan
also också
at once genast
before före
ever någonsin
eventually slutligen
exactly exakt
never aldrig
now nu
often ofta
seldom sällan
then
yesterday igår

Exempel på adverb som uttrycker var

Diverse adverb som uttrycker vara något sker, på svenska och engelska.

Engelska Svenska
anywhere var som helst
away borta
everywhere överallt
here här
home hemma
inside inomhus
outside utomhus
somewhere någonstans
there där
now nu
often ofta
seldom sällan
then
yesterday igår

Exempel på adverb som uttrycker i vilken grad

Diverse adverb som uttrycker i vilken grad något sker, på svenska och engelska.

Engelska Svenska
enough tillräckligt
extremely extremt
fairly ganska
incredibly otroligt
little lite
lots massor
quite alldeles
scarcely knappt
somewhat något
too för
totally totalt
utterly ytterst
very väldigt