Adverb

Adverb (på engelska adverbs) fungerar som bestämningar till ett verb, ett adjektiv eller ett annat adverb. Det uttrycker oftast sättet något sker på – hur, var och när:

Hur något sker, till exempel: "The man was working fast."
När något sker, till exempel: "The man was often angry."
Var något sker, till exempel: "The man was eating outside."

Det kan också vara en beskrivning av i vilken grad något sker, till exempel: "The man was eating very much".

Exempel på adverb som bestämning av ett verb:He always goes to church on sundays. Han går alltid till kyrkan på söndagar.
I sometimes forget where I put my keys. Jag glömmer ibland var jag lagt nycklarna

Exempel på adverb som bestämning av ett adjektiv:He though it was extremely difficult. Han tyckte det var extremt svårt.

Exempel på adverb som bestämning av ett annat adverb:I like her very much. Jag tycker väldigt mycket om henne.

Adverb bildas ofta av adjektiv, men kan också bildas av substantiv.

Hur skiljer man på adverb och adjektiv?

Adverb och adjektiv kan lätt förväxlas med varandra. Ibland bildas adverb genom böjningar av adjektiv, men samma ord kan också uttrycka adjektiv eller adverb beroende av situation.

I vissa fall används adjektiv i sin grundform som adverb. Några sådana ord är hard, deep, fast, high, late, near, yonder.
Exempel A deep sea. En djup sjö. [deep uttrycker adjektiv]
The boat sank deep in the sea. Båten sjönk djupt ner i havet. [deep uttrycker adverb]

I de flesta fall bildas adverb från adjektiv genom ändelsen –ly. Till exempel badly (dåligt) från adjektivet bad (dålig). Det finns undantag, till exempel truly (verkligen) som bildas annorlunda genom att e:t försvinner från true (sann). Ett annat undantag är exceedingly (ytterst) med den långa ändelsen -ingly.

Exempel med adverb i meningar som bildas med -ly ändelse:We strongly advise you to wait. Vi råder dig på det bestämdaste att vänta.
This is certainly a good choice. Detta är säkerligen ett bra val.
I could scarcely distinguish them from each other. Jag kan knappt särskilja dem från varandra.

Adverbbildning av adjektiv
Adjektiv Adverb
active
aktive
actively
aktivt
bad
dålig
badly
dåligt
blatant
uppenbar
blatantly
uppenbart
careful
försiktig
carefully
försiktigt
clear
tydlig
clearly
tydligt
comfortable
bekväm
comfortably
bekvämligt
considerable
betydande
considerably
betdyligt
continuous
kontinuerlig
continuously
kontinuerligt
destructive
destruktiv
destructively
destruktivt
different
olik
differently
olika
entire
fullständig
entirely
fullständigt
exceed
överstiga
exceedingly
ytterst
expensive
dyr
expensively
dyrt
firm
bestämd
firmly
bestämt
final
slutlig
finally
slutligen
frequent
frekventa
frequently
frekvent
full
full
fully
fullt
harmful
skadlig
harmfully
skadligt
heavy
kraftig
heavily
kraftigt
honest
ärlig
honestly
ärligt
insulting
kränkande
insultingly
kränkande
intentional
avsiktlig
intentionally
avsiktligt
kind
vänlig
kindly
vänligen
ludicrous
löljlig
ludicrously
löjligt
mad
vansinning
madly
vansinnigt
perfect
perfekt
perfectly
perfekt
poor
dålig
poorly
dåligt
popular
populär
popularly
populärt
tired
trött
tiredly
tröttsamt
massive
massiv
massively
massivt
quick
kvick
quickly
kvickt
recent
nyligen inträffad
recently
på sista tiden
sad
sorglig
sadly
sorgligt
safe
säker
safely
säkert
slow
långsam
slowly
långsamt
sparing
sparsam
sparingly
sprasamt
strong
stark
strongly
starkt
supposed
förmodad
supposedly
förmodligen
true
verklig
truly
verkligt

Komparation

Precis som med adjektiv går det att komparera adverb. Komparationsformerna heter positiv (positive), komparativ (comparative) och superlativ (superlative). Ofta kompareras adverbet identiskt med adjektivet, men inte alltid. Ett exempel där det skiljer sig är slow:
slow – slower – slowest (adjektiv)
slow – more slowly – most slowly (adverb)

Adverb från substantiv

Adverb kan bildas från substantiv och då ofta med -ly ändelse.

Substantiv Adverb
accident
tillfällighet
accidentally
oavsiktligt
day
dag
daily
dagligen
hour
timme
hourly
i timmen
love
kärlek
lovely
härliga
week
vecka
weekly
veckovis
year
år
yearly
årligen

Specialfall

Några specialfall:

Ago i betydelsen sedan: Many years ago.
At first i betydelsen i början: At first, I though is was fun.
Far i betydelsen långt: It is far from over
Long i betydelsen långt, länge: Have you been here lång?
Still i betydelsen ännu, fortfarande: She was still hungry.
Yet i betydelsen ännu: They have not been seen yet.

Adverb kan bildas av flera ord (compound adverbs):

However (how + ever)
Nevertheless (never + the + less)
Thereupon (there + upon)

Relativt ovanligt är adverb som bildas av subjektiv genom suffix som -ways, -wide, -wise:

Side (substantiv) - sideways (adverb)
Nation (substantiv) - nationwide (adverb)
Clock (substantiv) - clockwise (adverb)

Adverb som uttrycker hur

Exempel på adverb som uttrycker hur något sker, på svenska och engelska. Adverben som finns i tabellen ovan med adjektiv och adverb är exkluderade.

Engelska Svenska
almost nästan
certainly säkert
exactly exakt
hardly knappast
only bara
probably antagligen
really verkligen
usually vanligen
well bra

Adverb som uttrycker när

Exempel på adverb som uttrycker när något sker, på svenska och engelska.

Engelska Svenska
after efter
already redan
also också
at once genast
before före
ever någonsin
eventually slutligen
exactly exakt
never aldrig
now nu
often ofta
seldom sällan
then
yesterday igår

Adverb som uttrycker var

Exempel på adverb som uttrycker vara något sker, på svenska och engelska.

Engelska Svenska
anywhere var som helst
away borta
everywhere överallt
here här
home hemma
inside inomhus
outside utomhus
somewhere någonstans
there där
now nu
often ofta
seldom sällan
then
yesterday igår

Adverb som uttrycker i vilken grad

Exempel på adverb som uttrycker i vilken grad något sker, på svenska och engelska.

Engelska Svenska
enough tillräckligt
extremely extremt
fairly ganska
incredibly otroligt
little lite
lots massor
quite alldeles
scarcely knappt
somewhat något
too för
totally totalt
utterly ytterst
very väldigt