Prepositioner

Prepositioner (på engelska prepositions) föregår ofta substantiv och anger, något generaliserat, konkreta och abstrakta förhållanden. Det kan gälla tid, plats, riktning och exempel på prepositioner är till (to), (on) och efter (after). Ibland kan det vara svårt att veta vilken engelsk preposition som ska användas då det inte alltid fungerar att översätta rakt av från svenska.

I tabellerna nedan förklaras och exemplifieras bruket av prepositioner i engelskan. Den första kolumnen med svenska ord är inte alltid exakta översättningar utan förslag.

Prepositioner (tid)
Svenska Engelska Förhållanden Exempel
omkring about ungefärligen about six o'clock
sedan agoförgången tid many years ago
efter after efteråt one year after
på, vid at avser kväll at night
avser helg at the weekend
tidangivelse at six o'clock
före before som föregår before dinner
vid by tid (som senast) I will be home by six o'clock
tid (framfaren) by six o'clock, I was back
under during tidsintervall during the 1990s
i for tidsintervall for many years
i, på, inom in månader, år in January
tid (under dagen) in the evening
inom en tid in an hour
on veckodag on Friday
efter past tidsangivelse ten past six
sedan since tid (framfaren) since 1995
tills until tidsåtgång I stayed until late
i to tidsangivelse ten to six
Prepositioner (plats, riktning)
Svenska Engelska Förhållanden Exempel
över above position above the ground
tvärs över across utsträckning across the sea
mot against position against the wall
längs along utsträckning along the line
at plats at the cinema
evenemang at a party
bakom behind position behind the trees
under below position below the surface
bredvid beside position beside her
mellan between position, relation between Chicago and New York
nedför down utsträckning down the river
i, på in rum, byggnader in the kitchen
gator, städer in Oxford Street
fordon in the car
position in the world
i into kollision into the water
riktning the rocket blasts into the sky
från off förflyttning take off your hat
on riktningsbeskrivning on the left
positionsbeskrivning on the wall
TV, radion, Internet on TV
över over förhållande flying over the city
genom through riktning dig through the mountain
förbi past förhållande past the border
till to riktning mot mål to Paris
mot towards riktning mot något towards them
under under förhållande swimming under the water
upp up position up to the second floor

Fler prepositioner

De finns ytterligare prepositioner de omnämnda i tabellerna. Här är några sådana med svenska översättningar:

Among (bland)
Except (utom)
Onto (till, upp på)
Upon (ovanpå)
With (med)
Without (utan)

Prepositioner bestående av flera ord

Prepositioner kan bestå av två eller flera ord (phrasal prepositions), vilka dessa är exempel på:

Apart from (utöver)
As for (vad angår)
Because of (pågrund av)
Due to (beroende på)
Except for (förutom)
In spite of (trots)
Instead of (i stället för)
Such as (såsom)
Thanks to (tack vare)

Fel eller rätt? Exempel med prepositioner

Rätt I replace sugar with honey in cookies.
Fel I replace sugar for honey in cookies.
Regel: replace with

Rätt Sugar can be substituted for honey in cookies.
Fel Sugar can be substituted with honey in cookies.
Fel Sugar can be substituted by honey in cookies.
Regel: substitute for

Rätt I forced him into a relationship.
Fel I forced him to a relationship.
Regel: forced into

Rätt I was accompanied by my husband.
Fel I was accompanied with my daughter.
Regel: accompanied by

Rätt Charles Dickens was a contemporary of Jane Austen.
Rätt Charles Dickens was contemporary with Jane Austen.
Fel Charles Dickens was contemporary to Jane Austen.
Regel: contemporary (substantiv) of; contemporary (adjektiv) with

Rätt In contrast to my brother, she is very shy.
Rätt In contrast with my brother, she is very shy.
Fel In contrast by my brother, she is very shy.
Regel: contrast to/with

Rätt I was anxious about the interview.
Fel I was anxious for the interview.
Regel: accompanied by

Rätt Your opinion is different from mine.
Fel Your opinion is different to mine.
Regel: different from

Rätt Your goals are dissimilar to mine.
Fel Your goals are dissimilar from mine.
Regel: dissimilar to

Rätt The plot centered on a kidnapping.
Rätt The plot centered upon a kidnapping.
Fel The plot centered around a kidnapping.
Regel: centered on/upon

Att lära sig skilja ut denna ordklass bland andra kan förenklas genom att notera förledet pre- i ordet prepositioner som betyder före. En preposition kommer ofta (men inte alltid) före något annat ord som det bestämmer.