Prepositioner

Prepositioner (prepositions) föregår ofta substantiv och anger, något generaliserat, konkreta och abstrakta förhållanden. Det kan gälla tid, plats, riktning och exempel på prepositioner är till (to), (on) och efter (after). Ibland kan det vara svårt att veta vilken engelsk preposition som ska användas då det inte alltid fungerar att översätta rakt av från svenska.

I tabellerna nedan förklaras och exemplifieras bruket av prepositioner i engelskan. Den första kolumnen med svenska ord är inte att beakta som exakta översättningar i varje fall utan förslag.

Prepositioner (tid)
Svenska Engelska Förhållanden Exempel
omkring about ungefärligen about six o'clock
sedan agoförgången tid many years ago
efter after efteråt one year after
på, vid at avser kväll at night
avser helg at the weekend
tidangivelse at six o'clock
före before som föregår before dinner
vid by tid (som senast) I will be home by six o'clock
tid (framfaren) by six o'clock, I was back
under during tidsintervall during the 1990s
i for tidsintervall for many years
i, på, inom in månader, år in January
tid (under dagen) in the evening
inom en tid in an hour
on veckodag on Friday
efter past tidsangivelse ten past six
sedan since tid (framfaren) since 1995
tills until tidsåtgång I stayed until late
i to tidsangivelse ten to six
Prepositioner (plats, riktning)
Svenska Engelska Förhållanden Exempel
över above position above the ground
tvärs över across utsträckning across the sea
mot against position against the wall
längs along utsträckning along the line
at plats at the cinema
evenemang at a party
bakom behind position behind the trees
under below position below the surface
bredvid beside position beside her
mellan between position, relation between Chicago and New York
nedför down utsträckning down the river
i, på in rum, byggnader in the kitchen
gator, städer in Oxford Street
fordon in the car
position in the world
i into kollision into the water
riktning the rocket blasts into the sky
från off förflyttning take off your hat
on riktningsbeskrivning on the left
positionsbeskrivning on the wall
TV, radion, Internet on TV
över over förhållande flying over the city
genom through riktning dig through the mountain
förbi past förhållande past the border
till to riktning mot mål to Paris
mot towards riktning mot något towards them
under under förhållande swimming under the water
upp up position up to the second floor

Fler prepositioner

De finns flera ytterligare prepositioner än de vilka omnänts i tebellerna. Här är några ytterligare tillsammans med svenska översättningar:

Among (bland)
Except (utom)
Onto (till, upp på)
Upon (ovanpå)
With (med)
Without (utan)

Prepositioner bestående av flera ord

Det finns också prepositioner som består av två eller flera ord (compound prepositions), vilka dessa är exempel på:

Apart from (utöver)
As for (vad angår)
Because of (pågrund av)
Due to (beroende på)
Except for (förutom)
In spite of (trots)
Instead of (i stället för)
Such as (såsom)
Thanks to (tack vare)

För att lära dig skilja ut denna ordklass kan det förenkla för dig om du observerar förledet pre- i ordet prepositioner som betyder före. En preposition kommer ofta (men inte alltid) före något annat som det bestämmer.