Oregelbundna verb

Oregelbundna verb (på engelska irregular verbs) skiljer sig från regelbundna verb genom att grundformen inte får böjningsändelsen -ed.

De oregelbundna verben finns i tre former: grundform (infinitiv), preteritum och perfekt particip.

Infinitiv (på engelska infinitive) uttrycker en pågående handling. Exempel att vara – to be
Preteritum eller imperfekt (på engelska past) anger sådant som inträffat tidigare. Exempel jag var – I was
Perfekt particip (på engelska past participle) anger att någon/något genomgått handlingen som verbet uttrycker. Exempeljag hade varit – I had been
Tabellen nedan innehåller engelska oregelbudna verb i tre former. I fjärde kolumnen står ordets grundform på svenska.

Infinitiv Preteritum Perfekt particip Svenska
arise arose arisen stiga upp
awake awoke awoken vakna
be was/were been vara
beat beat beaten slå
become became become bli
begin began begun börja
bend bent bent böja
bet bet bet slå vad
bite bit bitten bita
bleed bled bled blöda
blow blew blown blåsa
break broke broken bryta
bring brought brought föra
build built built bygga
burn burned / burnt burned / burnt brinna
burst burst burst brista
buy bought bought köpa
catch caught caught fånga
choose chose chosen välja
come came come komma
cost cost cost kosta
creep crept crept krypa
cut cut cut skära
deal dealt dealt handla
dig dug dug gräva
do did done göra
draw drew drawn dra
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt drömma
drink drank drunk dricka
drive drove driven köra
eat ate eaten äta
fall fell fallen falla
feed fed fed mata
feel felt felt känna
fight fought fought slåss
find found found hitta
flee fled fled fly
fling flung flung slänga
fly flew flown flyga
forbid forbade forbidden förbjuda
forget forgot forgotten glömma
forgive forgave forgiven förlåten
freeze froze frozen frysa
get got got
give gave given ge
go went gone
grow grew grown växa
hang hung hung hänga
have had had ha
hear heard heard höra
hide hid hidden gömma
hit hit hit träffa
hold held held hålla
hurt hurt hurt skada
keep kept kept behålla
know knew known veta
lay laid laid lägga
lead led led leda
lean leaned / leant leaned / leant luta
learn learned / learnt learned / learnt lära
leave left left lämna
lend lent lent låna
let let let låta
lie lay lain ligga
light lit lit tända
lose lost lost förlora
make made made göra
mean meant meant betyda
meet met met möta
pay paid paid betala
put put put ställa
quit quit quit sluta
read read read läsa
ride rode ridden rida
ring rang rung ringa
rise rose risen stiga
run ran run springa
say said said säga
see saw seen se
seek sought sought söka
sell sold sold sälja
send sent sent skicka
set set set sätta
shake shook shaken skaka
shine shone shone skina
shoot shot shot skjuta
show showed showed / shown visa
shrink shrank shrunk krympa
shut shut shut stänga
sink sank sunk sjunka
sit sat sat sitta
sleep slept slept sova
slide slid slid glida
smell smelt smelt lukta
speak spoke spoken tala
spell spelt spelt stava
spend spent spent tillbringa
spit spat spat spotta
spread spread spread sprida
stand stood stood stå
steal stole stolen stjäla
stick stuck stuck sticka
sting stung stung stinga
stink stank stunk stinka
strike struck struck slå
swear swore sworn svära
sweep swept swept svepa
swim swam swum simma
swing swung swung svänga
take took taken ta
teach taught taught lära
tear tore torn riva
tell told told berätta
think thought thought tänka
throw threw thrown kasta
tread trod trod trampa
understand understood understood förstå
wake woke waken väcka
wear wore worn bära
weave wove woven väva
weep wept wept gråta
win won won vinna
wring wrung wrung vrida
write wrote written skriva

Öva på oregelbundna verb »

Notera att det i vissa fall finns fler möjliga översättningar. Till exempel kan sink förutom sjunka även översättas till sänka.