Pronomen

Pronomen (på engelska pronouns) är ord som fungerar som ersättningar för substantiv, inklusive subjekt eller objekt.

Personliga pronomen

Personliga pronomen i engelskan används för personer och delas in i två kategorier, subjektsform och objektsform. Tabellerna visar pronomen på engelska och med svenska översättningar.

Personliga pronomen i subjektsform (subjective pronouns)

För pronomen i subjektsform används första, andra och tredje person samt singular och plural.

singular 1a person I jag
singular 2a person you du
singular 3a person he han
she hon
it den, det
plural 1a person we vi
plural 2a person you ni
plural 3e person they de

Personliga pronomen i objektsform (objective pronouns)

För pronomen i objektsform används första, andra och tredje person samt singular och plural.

singular 1a person me mig
singular 2a person you dig, er
singular 3a person him honom
her henne
it den, det
plural 1a person us oss
plural 2a person you er
plural 3e person them dem

Den andra svenska betydelsen av "you" avser inte "er" i pluralform utan en artighetsform av "du".

Possesiva pronomen (possessive pronouns)

Denna kategori kallas ibland för ägande pronomen.

singular 1a person my, mine min, mitt, mina
singular 2a person your, yours din, ditt, dina
singular 3a person his hans
hers hennes
its dess
plural 1a person our, ours vår, vårt, våra
plural 2a person your, yours er, ert, era
plural 3e person their, theirs deras

I tabellen har inte samtliga pronomen medtagits, fler svenska possesiva pronomen hade kunnat adderas.

Possiva pronomen har två former att visa ägarskap: "your hat" och ”a hat of yours”.

Exempel med skillnader:
That is my car. That car is mine. Det är min bil. Den bilen är min.

Reflexiva pronomen (reflexive pronouns)

Denna kategori består av pronomen som riktar sig tillbaka på subjektet eller objektet. Till exempel: "Det ordnar sig."

singular 1a person myself mig
singular 2a person yourself dig, er
singular 3a person himself sig
herself sig
itself sig
plural 1a person ourselves oss
plural 2a person yourselves er
plural 3e person themselves sig

Som framgår av översikten har svenskan inte olika ord som engelskan för reflexiva pronomen i tredje person singular.

Exempel She did it all by herself.
It acted by itself.

Pronomen: uppställda kategorier

Tabellen visar hur pronomen förändras i olika kategorier och faller tillbaka på de personliga pronomenen.

Personligt Pers. objekt Possesivt Reflexivt
I me my myself
you you your yourself
he him his himself
she her her herself
it it its itself
we us our ourselves
you you your yourselves
they them their themselves

Demonstrativa pronomen (demonstrative Pronouns)

Denna kategori av pronomen används för att representera saker.

singular this den här
singular that den där
plural these de här
plural those de där

Tabellen skulle kunna utökas med fler svenska ord. This och that kan även översättas till denna eller detta. Likaså kan these och those översättas till dessa.

Här ingår också sådant som på engelska blir such ("Such is my life for the moment").

Relativa pronomen (relative pronouns)

I denna kategori ingår svenska ord som vilken, vilkens, vars som på engelska blir that, what, which, who.

Interrogativa pronoemen (interogative pronouns)

I denna kategori ingår svenska ord som vad, vilken, vilkendera som på engelska blir what, which, who.

Kvantitativa pronomen (quantifying pronouns)

Exempel på svenska och engelska ord: alla, varje, vissa respektive all, every, some.

Exempel på engelska:

Indefinita pronomen (indefinite pronouns)

Exempel på svenska och engelska ord: en annan, någon, ingen respektive another, any, none.

Exempel på engelska:

Exclamatory pronouns

Denna kategori liknar interjektioner och här ingår utrop som what!.

Pronomen som ordklass i grammatiken

Den grammatikaliska funktionen hos pronomen är att fungera som ersättningar av substantiv. Det handlar då ofta om att ersätta egennamn. För att språket ska bli begripligt måste ersättningen ske efter att substantivet blivit känt.

I meningen “She felt cold and therefore she asked if they could close the window." (Hon kände sig kall därför frågade hon om de kunde stänga fönstret.), vet vi inte vem ”hon” är om detta inte framgått tidigare.

Jämför meningen "Mary felt cold and therefore she asked if they could close the window." (Mary kände sig kall därför frågade hon om de kunde stänga fönstret.) Mary (substantivet) omnämns två gånger i meningen, men andra gången med ”hon”, vilket vi förstår av sammanhanget syftar på Mary.