Räkneord - grundtal och ordningstal

Räkneord (på engelska numeral) kan delas in i grundtal (cardinal) och ordningstal (ordinal). Numeriska förhållanden på svenska och engelska.

Grundtal (cardinal numbers)

Grundtal är helt enkelt olika tal och tabellen visar svenska och engelska tal i bokstäver och siffror.

# Engelska Svenska
0 zero noll
1 one ett
2 two två
3 three tre
4 four fyra
5 five fem
6 six sex
7 seven sju
8 eight åtta
9 nine nio
10 ten tio
11 eleven elva
12 twelve tolv
13 thirteen tretton
14 fourteen fjorton
15 fifteen femton
16 sixteen sexton
17 seventeen sjutton
18 eighteen arton
19 nineteen nitton
20 twenty tjugo
21 twenty-one tjugoett
22 twenty-two tjugotvå
23 twenty-three tjugotre
24 twenty-four tjugofyra
25 twenty--five tjugofem
26 twenty-six tjugosex
27 twenty-seven tjugosju
28 twenty-eight tjugoåtta
29 twenty-nine tjugonio
30 thirty trettio
31 thirty-one trettioett
32 thirty-two trettiotvå
33 thirty-three trettiotre
34 thirty-four trettiofyra
35 thirty-five trettiofem
36 thirty-six trettiosex
37 thirty-seven trettiosju
38 thirty-eight trettioåtta
39 thirty-nine trettionio
40 forty fyrtio
41 forty-one fyrtioett
42 forty-two fyrtiotvå
43 forty-three fyrtiotre
44 forty-four fyrtiofyra
45 forty-five fyrtiofem
46 forty-six fyrtiosex
47 forty-seven fyrtiosju
48 forty-eight fyrtioåtta
49 forty-nine fyrtionio
50 fifty femtio
51 fifty-one femtioett
52 fifty-two femtiotvå
53 fifty-three femtiotre
54 fifty-four femtiofyra
55 fifty-five femtiofem
56 fifty-six femtiosex
57 fifty-seven femtiosju
58 fifty-eight femtioåtta
59 fifty-nine femtionio
60 sixty sextio
61 sixty-one sextioett
62 sixty-two sextiotvå
63 sixty-three sextiotre
64 sixty-four sextiofyra
65 sixty-five sextiofem
66 sixty-six sextiosex
67 sixty-seven sextiosju
68 sixty--eight sextioåtta
69 sixty-nine sextionio
70 seventy sjuttio
71 seventy-one sjuttioett
72 seventy-two sjuttiotvå
73 seventy-three sjuttiotre
74 seventy-four sjuttiofyra
75 seventy-five sjuttiofem
76 seventy-six sjuttiosex
77 seventy-seven sjuttiosju
78 seventy-eight sjuttioåtta
79 seventy-nine sjuttionio
80 eighty åttio
81 eighty-one åttioett
82 eighty-two åttiotvå
83 eighty-three åttiotre
84 eighty-four åttiofyra
85 eighty-five åttiofem
86 eighty-six åttiosex
87 eighty-seven åttiosju
88 eighty-eight åttioåtta
89 eighty-nine åttionio
90 ninety nittio
91 ninety-one nittioett
92 ninety-two nittiotvå
93 ninety-three nittiotre
94 ninety-four nittiofyra
95 ninety-five nittiofem
96 ninety-six nittiosex
97 ninety-seven nittiosju
98 ninety-eight nittioåtta
99 ninety-nine nittionio
100 hundred hundra
101 one hundred and one hundraett
102 one hundred and two hundratvå
103 one hundred and three hundratre
200 two hundred tvåhundra
300 three hundred trehundra
400 four hundred fyrahundra
500 five hundred femhundra
600 six hundred sexhundra
700 seven hundred sjuhundra
800 eight hundred åttahundra
900 nine hundred niohundra
1 000 one thousand ettusen
1 001 one thousand and one ettusenett
1 002 one thousand and two ettusentvå
1 003 one thousand and three ettusentre
5 000 five thousand femtusen
10 000 ten thousand tiotusen
50 000 fifty thousand femtiotusen
100 000 hundred thousand hundratusen
1 000 000 one million en miljon
1 000 000 000 one billion en miljard

Stora tal och decimaltal

Stora tal skrivs inte med mellanrum som på svenska utan separeras med kommatecken. Till exempel 100 000 på svenska skrivs 100,000 på engelska.

Detta ska inte läsas som hundra med tre efterföljande decimaler. Decimaltal i engelskan skrivs med punkt. Till exempel svenskans 100,33 blir på engelska 100.33. Decimaltal lägre än 1 kan i engelskan skrivas utan nolla, till exempel .5 som är detsamma som 0,5. I vanlig text är det dock att rekommendera med nolla då det är tydligare och främst använda det andra skrivsättet i tabeller eller andra tillfällen där det är ont om utrymme.

"Zillions" är ett ord som ibland används för extremt stora tal, fast som då inte avser ett specifikt antal utan enbart betydelsen av ett extremt stort tal. Ungefär som när vi på svenska säger om något att det är "overkligt" eller "löjligt" mycket pengar.

Zero, love, nil, null, nough

Det finns olika ord för talet noll i engelskan. Det vanligaste är zero medan love och nil används i mer specifika sammanhang.

Love används nästan enbart i racketsporter för att upplysa om ställning. Även nil används oftast i sportsammanhang och till exempel om resultat i fotboll.

Som ett fjärde ord för noll förekommer null. Detta är inte en egentlig synonym till zero då null inte representerar ett tal utan snarare frånvaron av något.

Nought som är en ålderdomlig form av nothing används vid sällsynta tillfällen för numret noll.

Hundred, thousand och million

När hundra förekommer som grundtal kan det skrivas enbart hundred. Annars skrivs a framför hundred, till exempel " A hundred cows". Samma gäller thousand och million.

När hundred, thousand eller million föregås av räkneord används ej plural-s. Till exempel: "It was ten thousand at the game".

Dozen och gross

Dozen är engelska för svenskans dussin som betyder tolv stycken. Gross heter samma på engelska och svenska och är ett begrepp för 12 dussin, alltså en mängd på 144.

Double, treble och quadruple

Double och treble är engelska för dubbel respektive trippel. Quadruple har inget eget ord i svenskan utöver fyrdubbel. I engelskan finns också särskilda ord för fem-, sex-, sjudubbel och så vidare, fast dessa är högst ovanligt förekommande i språket.

Alternativa stavningar

Olika tiotal som 21, 32, 43 och vidare kan skrivas på tre sätt: som twenty-one, thirty-two, forty-tree, som twentyone, thirtytwo, fortytree eller som twenty one, thirty two, forty tree.

Förkortningar

Ibland kan stora tal använda ett litet k som representerar 1 000 (k är en förkortning för "kilo", dvs. tusen). I dessa fall ska det skrivas utan mellanrum, till exenmpel 10k för tio tusen. En förkortning som också ibland används är "M", till exempel 1M som ska läsas som 1 million.

Jämnt och ojämmt

Jämna och ojämna i räknetalssammanhang heter even respektive odd.

Ibland används uttryck som twenty-odd, vilket ungefär kan översättas till "tjugo någonting", det vill säga mer än tjugo, men mindre än trettio.

Ordningstal (ordinal numbers)

Ordningstal (dvs. första, andra, tredje osv.) skrivs olika på svenska och engelska både som tal och som ord, vilket tabellen visar.

# Engelska # Svenska
1st first 1a första
2nd second 2a andra
3rd third 3e tredje
4th fourth 4e fjärde
5th fifth 5e femte
6th sixth 6e sjätte
7th seventh 7e sjunde
8th eighth 8e åttonde
9th ninth 9e nionde
10th tenth 10e tionde

Ändelserna -st, -nd, -rd och th-

Ändelserna -st, -nd, rd eller -th skrivs alltså efter siffran när det gäller ordningstal.

Once, twice och trice

En gång, två gånger och tre gånger brukar skrivas once, twice och – vilket är något mindre vanligt – trice.
Det heter inte "one time a week" utan "once a week".
Det heter inte heller "two times a week" utan "twice a week".

Varje, varannan och var tredje

Varje dag → Every day.
Varannan dag → Every other day eller every second day.
Var tredje dag → Every third day.

Arabic numbers och Roman numerals

Man skiljer mellan arabiska siffror (arabic numbers) som innefattar 0,1,2,3 och så vidare och romerska siffror (Roman numerals) som innefattar I, II, III och så vidare.

Percent eller percentage?

Det finns två ord för procent i engelskan, percent (kan även skrivas per cent) och percentage. Regeln som ofta åtföljs är att använda percent när det avses andel. Till exempel ”20 percent of the population” eller ”a 1,5 percent growth of the population”. Percentage ska då användas när procent anges som substantiv, till exempel ”a large percentage of population”.

Number och amount

Number kan översättas till antal medan amount kan översättas till mängd.

Rätt Bandy and ice hockey teams doesn't include the same number of players.
Fel Bandy and ice hockey teams doesn't include the same amount of players.