Hjälpverb

Hjälpverb (auxiliary verb) förekommer sällan ensamma utan i regel tillsammans med verb (dvs. huvudverb). I meningen "I do like pizza." är do hjälpverb och like huvudverb.

Några vanliga hjälpverb är dessa:

Exempel med hjälpverb och verb:
I don't [hjälpverb] think [verb] so.
I have [hjälpverb] been [verb] busy lately.
He was [hjälpverb] throwing [verb] stones at us.
They have [hjälpverb] built [verb] the house together.
I has to [hjälpverb] be [verb] very obvious.
Did [hjälpverb] you see [verb] the match on TV yesterday?

Fullständiga och ofullständiga hjälpverb

Hjälpverb delas upp i två grupper, fullständiga och ofullständiga.

Fullständiga hjälpverb (primary auxiliaries) kan ha ett huvudverbs alla former och utgörs också av samma ord. De har dock olika funktioner gentemot huvudverb, såsom i do-omskrivning (do-construction): "He didn't move". Exempel på fullständiga hjälpverb är have, be, do.

Ofullständiga hjälpverb (modal auxiliaries) kan ha ett huvudverbs alla former och skiftar själva form. De kan böjas (conjugate). Exempel på fullständiga hjälpverb är can, may, might, must, should, shall, will, would och ought to.

Ofullständiga eller modala hjälpverb förekommer i presens och imperfekt och skiftar aldrig form.
Exempel I will do that.
It might work.
She should follow his advice.
May I see that necklace?
I must go now.
I would like that.