Hjälpverb

Hjälpverb (på engelska auxiliary verbs) förekommer sällan ensamma utan i regel tillsammans med verb (dvs. huvudverb). I meningen "I do like pizza." är do hjälpverb och like huvudverb.

Några av de vanligaste hjälpverben är dessa:

Exempel med hjälpverb och verb:
I don't [hjälpverb] think [verb] so.
I have [hjälpverb] been [verb] busy lately.
He was [hjälpverb] throwing [verb] stones at us.
They have [hjälpverb] built [verb] the house together.
I has to [hjälpverb] be [verb] very obvious.
Did [hjälpverb] you see [verb] the football game?

Fullständiga och ofullständiga hjälpverb

Hjälpverb delas upp i två grupper, fullständiga och ofullständiga.

Fullständiga hjälpverb (primary auxiliaries) kan ha ett huvudverbs alla former och utgörs också av samma ord. De har dock olika funktioner gentemot huvudverb, såsom i do-omskrivning (do-construction): "He didn't move". Exempel på fullständiga hjälpverb är have, be, do.

Ofullständiga hjälpverb (modal auxiliaries) kan ha ett huvudverbs alla former och skiftar själva form. De kan böjas (conjugate). Exempel på ofullständiga hjälpverb är can, may, might, must, should, shall, will, would och ought to.

Ofullständiga eller modala hjälpverb förekommer i presens och imperfekt och skiftar aldrig form.
Exempel I will do that.
It might work.
She should follow his advice.
May I see that necklace?
I must go now.
I would like that.

När modala hjälpverb föregår verbet uteblir to.
ExempelI must [hjälpverb] try [verb] to recover [verb].
I must [hjälpverb] recover [verb].

Det finns andra situationer när to inte används före ett verb. Till exempel efter ord som see, hear, feel och watch. Till exempel: I hear her sing in the next room.