Substantiv

Substantiv (noun) är en av de vanligaste ordklasserna. Här ingår ord i kategorierna föremål (bil), personer (Eva), ämnen (vatten), känslor (förälskelse), fenomen (solförmörkelse) med flera.

En regel för att avgöra om ett ord är ett substantiv är ifall du kan sätta en eller ett framför, på engelska a eller an. Till exempel: en bil (a car). Se regel för när du använder a respektive an.

Egennamn

En kategori av substantiv kallas egennamn (proper nouns) och här ingår bland annat följande:

Vad som utmärker egennamnen är att de alltid skrivs i singular och inte kan finnas i pluralform. Dessutom skrivs de alltid med stor bokstav, vilket i flera fall skiljer sig från bruket i svenskan. Övriga substantiv kallas på engelska common nouns.

Abstrakta substantiv

När det gäller substantiv tänker många på konkreta saker, men det är också relativt vanligt med abstrakta substantiv. Bland dessa ingår kategorier som känslor (glädje, ilska), tillstånd (trötthet, lättja), process (problem, utbildning). Här följer exempel på sådana substantiv på engelska och svenska.

bravery mod
calm lugn
determination målmedvetenhet
enthusiasm entusiasm
evil ondska
fear rädsla
goodness godhet
hate hat
intelligence intelligens
love kärlek
patience tålamod
relaxation avslappning
sympathy sympati
trust tillit

Singular och plural

En indelning av substantiv görs med singular och plural (de heter likadant på engelska), vilka båda är så kallade numerus. Singular markerar ental och plural många. I satsen "Hon hade en bok" är bok ett substantiv i singular. I satsen "Hon hade flera böcker" är böcker ett substantiv i plural.

I engelskan markeras pluralform ofta med ändelsen -s. De flesta men inte alla substantiv har singular- och pluralform, se vidare singular och plural.

Bestämd och obestämd form

Substantiv kan indelas i bestämd form (defite form) och obestämd form (indefinitied form). Bestämd form beskriver en särskild sak, till exempel boken (the book). Obestämd form beskriver något i allmän bemärkelse: till exempel en bok (a book).

I svenskan markeras bestämd form med en ändelse. I engelskan däremot föregås substantivet med bestämd form av the. Läs vidare om bestämd artikel i engelska.

Räknebara och oräknebara substantiv

En annan indelning i denna ordklass är räknebara (countable) och oräknebara substantiv (uncountable nouns). Räknebara är substantiv vilka det kan finnas en eller flera av, till exempel pennor, träd. Oräknebara substantiv utgör en massa av något eller odelbara enheter, till exempel: musik, framsteg.

På engelska går det att säga a pen och many pencils, men det går inte att säga many musics. I stället säger vi till exempel "many kind of music styles". För den med svenska som förstaspråk och engelska som andraspråk finns det ett antal engelska oräknebara substantiv som inte är uppenbara:

Till skillnad från i svenskan heter dessa ord likadant i singular- och pluralform. Några ExempelThank you for the advice! Tack för rådet.
It was the best pieces of advice I ever received. Det var dem bästa råden jag någonsin fått.
I have much homework today. Jag har mycket läxor idag.
We got homework in school today. Vi fick läxor/en läxa i skolan idag.
This is good news. Det här är goda nyheter.
It heard the same news yesterday. Jag hörde samma nyhet/nyheter igår.

Även om det oräknebara substantivet uttrycker singular ska det ofta inte föregås av a/an. Några ExempelWhat wonderful news! [Inte: What a wonderful news!] Vilken underbar nyhet!
This is great information. [Inte: This is a great informationen.] Det här är bra information.
What separates good advice from bad advice. [Inte: What separates a good advice from a bad advice.]
We had terrible weather the whole week. [Inte: We had a terrible weather the whole week.]