The

I engelskan markeras bestämd artikel (definite article) med ett fristående ord, the. När ett ord i svenska övergår från grundform till bestämd form markeras det med en ändelse, till exempel hus – huset. I engelskan läggs ingen ny ändelse till utan den bestämda artikeln skrivs framför, till exempel: house – the house.

Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
car the car bil bilen
boy the boy pojke pojken
face the face ansikte ansiktet
street the street gata gatan

Det finns även tillfällen då the används utan att det efterföljande ordet är i bestämd form, till exempel: It was the wrong bus. Det var fel buss.

The är det vanligaste ordet i engelskan och utgör cirka 7 % av orden.

När the översätts till den eller det

I vissa fall kan trots allt the översättas till ett ord på svenska.
Exempel It was the last customer. Det var den sista kunden.
That was the funniest thing ever. Det var det roligaste som hänt.

Före ord som följs av of

Om ett ord följs av of ska the ibland föregå ordet.
Exempel The summer of 1978. Sommaren år 1978.
In the situation of extraordinary circumstances. Vid högst oväntade omständigheter.
The shapes of thing to come. Som det framöver kommer se ut.

När ska the användas?

The förekommer ofta i engelskan och för den som är van vid svenska är det till exempel inte alltid naturligt att använda the framför vissa substantiv inklusive geografiska namn.

Regeln är att the inte ska föregå substantiv i allmän betydelse.
Exempel Mankind has affected the nature in a fundamental way. Mänskligheten har påverkat naturen på ett omfattande sätt.
Palm trees could be found in Carribea. Palmträd kan stötas på i Karibien.
It was a friendship that lasted long. Det var en vänskap som varade länge.

Regeln är att bestämd artikel ska användas för namn på gator, byggnader, broar och parker. Även namn på tidningar och internet.
Exempel The Empire State Building is a large skyscraper on Manhattan. Empire State Building är en stor skyskrapa på Manhattan.
This article was published in the New York Times. Denna artikel var publicerad i New York Times.
Hypertext links are used on the Internet. Hypertextlänkar används på internet.

Bergskedjor, ögrupper, hav, floder och geografiska regioner ska föregås av the i engelskan.
Exempel The Himalayas form a mountain range in Asia. Himalaya bildar en bergskedja i Asien.
The Pacific Ocean is the biggest ocean on earth. Stilla havet är det största havet på jorden.
The Thames is one of the great rivers in England. Themsen är en av de stora floderna i England.

Även väderstreck föregås ibland av bestämd artikel:
Sun rises in the east. Solen går upp i öst.

Bestämd artikel ska normalt inte användas framför namn på världsdelar, länder, städer, öar eller berg.
Exempel Sweden is a country in Europe. Sverige är ett land i Europa.
Stockholm is the capital of Sweden. Stockholm är Sveriges huvudstad.

Länder och städer har dock bestämd artikel framför sig om de skrivs i plural.
Exempel The United States is one of the richest contries. USA är ett av de rikaste länderna.
The Netherlands is unofficially called Holland. Nederländerna kallas inofficiellt för Holland.

Liten eller stor bokstav?

The som föregår substantiv ska som regel ha liten bokstav. Exempel Sometimes the flight is delayed.
The girl looked at the balloons.

Om the är en del av namnet ska det skrivas med stor bokstav:
One of William Shakespeare’s last plays is The Tempest.
Om the inte är en del av namnet, utan bara anger bestämd artikel, ska det skrivas med liten begynnelsebokstav:
He received a letter from the Police Departement.

Några tvetydiga fall

Ibland är de språkliga exemplen inte entydiga ... Det heter till exempel ”play the piano” men ”play football”. Skälet är här att piano ses som ett instrument och fotboll som en allmän företeelse.

Ord i allmänna betydelser skrivs utan the

Ett svårt område i engelskan är situationer där ord skrivs i sina allmänna betydelser och då inte föregås av the. Allmäna betydelser gäller fenomen som inte är specifika utan på generell nivå, till exempel "History has told us that..."

Många oräknebara substantiv ska i sina generella betydelser inte föregås av bestämd artikel, varav dessa är några:

Exempel Space is wast and encompass numerous stars. Rymden är oerhörd och innehåller myriader av stjärnor.
He is a danger to society. Han är en fara för samhället.
That's life. Sånt är livet.

Från ett grammatikaliskt perspektiv inordnas 'the' i den ordklass som kallas artikel. Bestämd artikel finns bara i vissa språk, till exempel arabiskan där the motsvaras av al.