The

I engelskan markeras bestämd artikel (definite article) med ett fristående ord, the. När ett ord i svenska övergår från grundform till bestämd form markeras det med en ändelse, till exempel hus – huset. I engelskan däremot läggs ingen ny ändelse till utan den bestämda artikeln skrivs framför, till exempel: house – the house.

Exempel på skillnader mellan engelskan och svenskan:

Grundform Bestämd artikel Grundform Bestämd artikel
car the car bil bilen
boy the boy pojke pojken
last the last sist sista
street the street gata gatan

Det finns även tillfällen då the används utan att det efterföljande ordet är i bestämd form.
Till exempel: It was the wrong bus. Det var fel buss.

Före ord som eftergås av of

Om ett ord eftergås av of ska the ibland förekomma ordet.
The summer of 1978. Sommaren år 1978.
In the situation of extraordinary circumstances. Vid högst oväntade omständigheter.
The shapes of thing to come. Som det framöver kommer se ut.

När ska the användas?

The förekommer ofta i engelskan och för den som är van vid svenska är det till exempel inte alltid naturligt att använda the framför vissa substantiv och bland annat geografiska namn.

Regeln gällande substantiv är att the inte ska föregå substantiv i allmän betydelse:
Mankind has affected the nature in a fundamental way. Mänskligheten har påverkat naturen på ett omfattande sätt.
Palm trees could be found in Carribea. Palmträd kan stötas på i Karibien.
It was a friendship that lasted long. Det var en vänskap som varade länge.

Regeln är att bestämd artikel ska användas för namn på gator, byggnader, broar, parker, hav, floder och bergskedjor. Även namn på tidningar och internet:
The Thames is one of the great rivers in England. Themsen är en av de stora floderna i England.
The article was published in the New York Times. Artikeln var publicerad i New York Times.
Hypertext links are used on the Internet. Hypertextlänkar används på internet.

Bestämd artikel ska normalt inte användas framför namn på världsdelar, länder, städer, öar eller berg.
Sweden is a country in Europe. Sverige är ett land i Europa.
Stockholm is the capital of Sweden. Stockholm är Sveriges huvudstad.

Länder och städer har dock bestämd artikel framför sig om de skrivs i plural. Även bergskedjor, ögrupper, hav, floder och geografiska regioner ska föregås av the i engelskan.
The United States is one of the richest contries. USA är en av de rikaste länderna.
The Netherlands are unofficially called Holland. Nederländerna kallas inoffiellt för Holland.
The Himalayas form a mountain range in Asia. Himalaya bildar en bergskedja i Asien.
The Pacific Ocean is the biggest sea on earth. Stilla havet är det största havet på jorden.
Sailing to the Mediterranean. Segla till Medelhavet.

Även väderstreck föregås ibland av bestämd artikel:
Sun rises in the east. Solen går upp i öst.

Liten eller stor bokstav?

The som föregår substantiv ska som regel ha liten bokstav. Till ExempelSometimes the flight is delayed.
The girl looked at the balloons.

Om the är en del av namnet ska det skrivas med stor bokstav:
One of William Shakespeare’s last plays is The Tempest.
Om the inte är en del av namnet, utan bara anger bestämd artikel, ska det skrivas med liten begynnelsebokstav:
He received a letter from the Police Departement.

Några tvetydiga fall

Ibland är de språkliga exemplen inte entydiga ... Det heter till exempel ”play the piano” men ”play football”. Skälet är här att piano ses som ett instrument och fotboll som en allmän företeelse.

Allmänna och specifika betydelser

Ett svårt område i engelskan på grund av de ibland subtila skillnaderna är situationer då ord skrivs i sina allmänna betydelser och inte föregås av the. Med specifik betydelse menas då ordet avser något i det fall som beskrivs: the car was blue. En allmän betydelse däremot gäller fenomen på en generell nivå: history has told us that...

Många oräknebara substantiv ska i sin generella betydelse inte ska föregås av bestämd artikel, varav dessa är några:

Exempel:

Space is wast and encompass numerous stars. Rymden är oerhörd och innehåller myriader av stjärnor.

Från ett grammatikaliskt perspektiv inordnas 'the' i den ordklass som kallas artikel. Bestämd artikel finns i vissa språk, till exempel arabiskan där the motsvaras av al.