Should och would

De engelska orden should och would har liknanden betydelser och kan därför i vissa situationer vara svåra att skilja på.

Hur de båda orden översätts till svenska:

ExempelI should do that. Jag borde göra det.
I would like that. Jag skulle gillat det.
He should have think about that earlier. Han borde ha tänkt på det tidigare.
Would you like to come in? Har du lust att komma in?

Hur should används

Should används ofta tidigt i verbfraser och uttrycker bland annat skyldigheter, önskningar eller förslag.

ExempelI should meet (verb) you here later. Jag möter dig här senare.
There should be (verb) more holidays. De borde vara fler helgdagar.
You should do (verb) that more often. Du borde göra det oftare.

Should kan användas i negativ form:
We should not do that. Vi borde inte göra det.
Should kan användas i frågande form:
Should we really do this? Borde vi verkligen göra det här?
Ett råd är att inte använda should för mycket. Ordet är ibland för vagt och uttrycker något som borde göras men också är frivilligt. En för stor frekvens av should kan ge texten intrycket att den som skriver själv är osäker. Ibland är det bättre att ersätta should med must, andra gånger kan det helt uteslutas.

Hur would används

Would används bland annat om sådant som hänt tidigare:
I told you yesterday that I would be come later than usual today. Jag sa till dig igår att jag skulle komma senare än vanligt idag.
Would kan användas i negativ form:
I would not do that if I was you. Jag skulle inte gjort det om jag var du.
Would kan användas i frågande form:
Would you like to come inside? Har du lust att följa med in?

När både should och would kan användas

I många fall är should och would ersättningsbara:
I should / would think so. Jag skulle tro det.
I dessa fall avgör bland annat situationen vilket ord som bör väljas. Should är mer formellt än would.

Ordklass

Should och would är så kallade ofullständiga hjälpverb (modal auxiliaries), vilka kan böjas till olika former. Should kan böjas till shall och would kan böjas till will.