Skiljetecken

Skiljetecken eller interpunktion (punctuation marks) påträffas i både engelskan och svenskan i ungefär samma uppsättning. Även användningen är i stort sett densamma, men det finns skillnader. Kanske allra viktigast är att förstå skillnaden i bruket av kommatecken.

Tabellen visar alla vanliga skiljetecken med respektive engelska och svenska namn. Under tabellen förklaras hur varje tecken ska användas.

. period punkt
... ellipsis tre punkter
: colon kolon
, comma komma
; semicolon semikolon
' apostrophe apostrof
? question mark frågetecken
! exclamation mark utropstecken
- hyphen bindestreck
en dash tankestreck
em dash  
“ ” quotation marks citationstecken
( ) parentheses parentes
[ ] square brackets hakparentes
/ slash snedstreck

Punkt (period)

Det finns inga direkta skillnader på hur punkt (period) används i svenska och engelskan.

Punkt används i regel för att markera slutet på en mening. Som sedan ska följas av ett mellanslag innan nästa mening eventuellt påbörjas.

Det kan också användas i samband med förkortningar, till exempel Mr. och Mrs. I vissa fall är det korrekt både med och utan punkter i förkortningar, till exempel US eller U.S. (United States). Det viktiga är att i det senare fallet vara konsekvent.

Punklista heter på engelska bulleted list.

Tre punkter (ellipsis)

Tre punkter (ellipsis) används främst för att markera avbrott av en mening och punkterna representerar då det som inte står utskrivet.

Tre punkter kan också dyka upp mitt i meningar som kortare avbrott, på engelska kallas det suspension points. Detta är till exempel vanligt i längre citat där en del är utelämnat och då är punkterna ibland skrivna inom parentes.

I båda fallen ska punkterna skrivas direkt efter varandra och de ska finnas ett mellanrum både före och efter. Det förekommer dock användning av tre punkter utan att mellanrum används.

Kolon (colon)

Kolon (colon) används till exempel för att markera att vad som följer är en självständig sats.

Till exempel:
The wall was painted in three colors: red, white and black.
Kolon kan också användas för att introducera en punktlista och då i slutet av den mening som föregår listan.

I allmänhet skrivs den första bokstaven efter kolon inte med stor bokstav. Dock kan första ordet i ett citat skrivas med stor bokstav om det eftergår kolon.

I både svenskan och engelskan kan dessutom kolon skrivas i klockslag, till exempel 12:00.

Komma (comma)

Kommatecken används rikligare i engelskan än i svenskan. I svenskan används komma för att åtskilja satser medan det engelskan används även för att markera pauser i texten.

Exempel:
Yet, it didn’t seem right to me. Trots allt verkade det inte rätt.
It was, however, not her fault. Det var dock inte hennes fel.

I det första exemplet följer kommatecknet direkt efter en konjunktion, vilket är vanligt i engelskan. Likaså är det vanligt med ett inskjutet ord i form av en konjunktion som i det andra exemplet.

I engelskan och särskilt i amerikansk engelska används komma före och (and) vid uppräkningar av saker. Detta kallas på engelska för the serial comma.

Exempel:
Bronze, silver, and gold. Brons, silver och guld.

Semikolon (semicolon)

Semikolon (semicolon) är något vanligare i engelskan än i svenskan. I båda språken används semikolon där en sats är tillräckligt självständig för att inte vanligt komma ska användas och tillräckligt sammanhörande med föregående sats för att inte punkt ska separera dem åt.

I engelskan är semikolon vanliga i situationer för en sats som inleds med ett adverb.

Exempel:
A note on a piano keyboard is repeated in several octaves; therefore you can play the same note letter on different keys.
På liknande sätt kan semikolon förekomma i nära anslutning till ett komma då adverb påbörjat en ny sats.

Exempel:
A note on a piano keyboard is repeated in several octaves; however, that don’t mean that it is the same frequency.

Apostrof (apostrophe)

När det gäller apostrof (apostrophe) är användningen ganska mycket annorlunda mellan svenska och engelska. I engelskan används apostrof ofta och framför allt på två områden: sammandragning (contractions) och genitiv-s.

Vanliga exempel på sammandragningar är I'm, it's och don’t. Apostrof används i dessa fall för att ersätta en del av ordet. I’m kan också skrivas ut som I am.

I engelskan används apostrof för att markera genitiv, ägande form.

Exempel:
John’s car. Johns bil.

Frågetecken (question mark)

Frågetecken (question mark) används på samma sätt i svenskan och engelskan.

Utropstecken (exclamation mark)

Utropstecken (exclamation mark) används på samma sätt i svenskan och engelskan. Notera att på amerikansk engelska heter utropstecken exclamation point.

Bindestreck (hyphen)

Bindestreck (hyphen) används för att sammanlänka två ord, men i engelskan är riktlinjerna ibland annorlunda än i svenskan. På grund av att detta område är stort finns en specifik artikel om bindestreck i engelskan.

Tankestreck (en dash)

Tankstreck eller pratminus som har samma tecken heter på engelska en dash.

En dash används bland annat för ersättning för ”till” då tal skrivs ut.

Exempel:
The years 2015–2018.
En dash motsvarar svenskans tankestreck grafiskt, men det är mer korrekt att i engelska texter då använda em dash-tecknet.   

Em dash

Skiljetecknet som namnges em dash saknar grafiskt sett direkt motsvarighet i svenskan.

Du kan få fram ett em dash-tecken på tangentbordet. För Windows: håll ned Alt-tangenten och skriv in 0151. Notera att siffrorna måste matas in på det numeriska tangentbordet. För Mac: håll inne tangenterna Control+Shift+u tillsammans, släpp upp dem och skriv 2014 följt av return. Du kan också välja att markera och kopiera tecknet här: —

I engelskan kan tankstreck typografiskt användas på två sätt, antingen med eller utan mellanrum för och efter. Beakta följande två meningar:

All three in the group—Frank, Jenny, and Mike—performed very good.
All three in the group — Frank, Jenny, and Mike — performed very good.

Båda sätten är korrekta. I trycksaker av äldre datum, där em dash saknas i teckenuppsättningen, är det ibland ersatt av två bindestreck.

Citationstecken (quotation marks)

Att notera är att citationstecken (quotation marks) ser olika ut i svenskan och engelskan. I engelskan är det två olika tecken “ ” medan det i svenskan är två likadana " ".

Parentes (parentheses)

Parentes (parentheses) används på samma sätt i svenskan och engelskan.

Hakparentes (square brackets)

Hakparentes (square brackets) används på samma sätt i svenskan och engelskan.

Snedstreck (slash)

Snedstreck (slash) används på samma sätt i svenskan och engelskan.