Skiljetecken

Skiljetecken eller interpunktion (punctuation marks) påträffas i engelskan och svenskan i ungefär samma uppsättning. Tecknen används på i stort sett samma sätt med skillnader i några fall. Allra viktigast är förmodligen att förstå skillnaden i bruket av kommatecken.

Tabellen visar alla vanliga skiljetecken med respektive engelska och svenska namn. Under tabellen förklaras hur varje tecken ska användas.

. period punkt
... ellipsis tre punkter
: colon kolon
, comma komma
; semicolon semikolon
' apostrophe apostrof
? question mark frågetecken
! exclamation mark utropstecken
- hyphen bindestreck
en dash tankestreck
em dash  
“ ” quotation marks citationstecken
( ) parentheses parentes
[ ] square brackets hakparentes
/ slash snedstreck

Punkt (period)

Det finns inga direkta skillnader för hur punkt (period) används i svenskan och engelskan. Punkt används i regel för att markera slutet på en mening, vilken ska följas av ett mellanslag innan en ny mening eventuellt påbörjas.

En punkt kan också användas i förkortningar, till exempel Mr. och Mrs. I vissa fall är det korrekt både med och utan punkter i förkortningar, till exempel US eller U.S. (United States). Det viktiga i dessa fall är att vara konsekvent. Notera också att om en mening slutar med en förkortning ska inte något ytterligare punkt sättas ut. Inte heller ska en punkt sättas ut efter frågetecken eller utropstecken i slutet av en mening.

I brittisk engelska kan punkt ingå i klockslag, till exempel 12.00. Punklista heter på engelska bulleted list.

Tre punkter (ellipsis)

Tre punkter (ellipsis) används främst för att markera avbrott av en mening och punkterna representerar då det som inte står utskrivet.

Tre punkter kan också dyka upp mitt i meningar som kortare avbrott, vilket på engelska kallas suspension points. Detta är vanligast i längre citat med utelämnade delar, vilka markeras med punkter skrivna inom parentes.

I båda fallen ska punkterna skrivas direkt efter varandra och det ska finnas ett mellanrum före och efter (det förekommer dock användning av tre punkter utan att mellanrum).

Kolon (colon)

Kolon (colon) kan användas för att markera att vad som följer är en självständig sats:
I learned one important thing that day: be careful who you trust.
Det är vanligt att kolon används när den sista delen av meningen utgörs av en uppräkning:
The wall was painted in three colors: red, white and black.
Det går att omformulera meningen och utesluta kolonet: "The wall was painted in red, white and black colors."

Kolon kan också användas för att introducera en punktlista och då i slutet av den mening som föregår listan.

I allmänhet skrivs den första bokstaven efter kolon inte med stor bokstav. Dock kan första ordet i ett citat skrivas med stor bokstav om det eftergår kolon.

Kolon används även för att ange förhållanden, till exempel 1:1. I amerikansk engelska kan kolon ingå i klockslag, till exempel 12:00.

Komma (comma)

Kommatecken används rikligare i engelskan än i svenskan. I svenskan används komma för att åtskilja satser medan det i engelskan även används för att markera pauser i texten.
Exempel Yet, it didn’t seem right to me. Trots allt verkade det inte rätt.
It was, however, not her fault. Det var dock inte hennes fel.

I det första exemplet följer kommatecknet direkt efter en konjunktion, vilket är vanligt i skriven engelska. Likaså är det vanligt med en inskjuten konjunktion som i det andra exemplet.

Komma används vid uppräkningar, detta kallas the serial comma. I engelskan används ibland komma före konjunktioner som and och or vid uppräkningar av saker. Detta är särskilt vanligt i amerikansk engelska, men inget är mer korrekt än det andra utan beroende på vilket praxis som följs.
Exempel Bronze, silver, and gold. Brons, silver och guld.
Bronze, silver and gold. Brons, silver och guld.

Ett tredje användningsområde för kommatecknet är att markera sekundär information i meningar. Det är lätt att göra fel när det gäller restriktiva och icke-restriktiva bisatser:

Rätt Agatha Christie's novel Murder on the Orient Express is known in many contries.
Fel Agatha Christie's novel, Murder on the Orient Express, is known in many contries.
Regel: Murder on the Orient Express är en restriktiv bisats och nödvändig för förståelsen.

Rätt The first poems of William Wordsworth were published in a collection, An Evening Walk and Descriptive Sketches, and reached the public in 1793.
Fel The first poems of William Wordsworth were published in a collection An Evening Walk and Descriptive Sketches and reached the public in 1793.
Regel: An Evening Walk and Descriptive Sketches är en icke-restriktiv bisats och inte nödvändig för förståelsen.

Komma används i engelskan för att separera delar i stora tal med fyra siffror eller mer, till exempel 1,200 för etttusentvåhundra. Kommatecknet ska alltså inte utläsas som decimaltecken för vilket punkt används.

Komma används också för att ange datum som innehåller dag, månad och år:
January 1, 2024. 1 januari 2024.

Semikolon (semicolon)

Semikolon (semicolon) är något vanligare i engelskan än i svenskan. I båda språken används semikolon där en sats är tillräckligt självständig för att inte vanligt komma ska användas och tillräckligt sammanhörande med föregående sats för att inte punkt ska separera dem åt.

I engelskan är semikolon vanliga i situationer där en sats inleds med ett adverb.
ExempelA note on a piano keyboard is repeated in several octaves; therefore you can play the same note letter on different keys.
Det går att ersätta semikolonet med punkt genom att göra om meningen till två meningar: "A note on a piano keyboard is repeated in several octaves. Therefore, you can play the same note letter on different keys."

På liknande sätt som exemplet ovan kan semikolon förekomma i nära anslutning till ett komma då adverb påbörjar en ny sats.
ExempelA note on a piano keyboard is repeated in several octaves; however, that doesn’t mean it has the same frequency.
Det går att omformulera meningen och utesluta semikolonet genom att infoga en konjunktion (but): "A note on a piano keyboard is repeated in several octaves, but that doesn’t mean it has the same frequency."

Apostrof (apostrophe)

För apostrof (apostrophe) är användningen klart annorlunda mellan svenska och engelska. I engelskan förekommer apostrofer rikligt och framför allt på två områden: sammandragningar (contractions) och genitiv-s.

Några vanliga sammandragningar är I'm, it's och don't. Apostrof används i dessa fall för att ersätta en del av ordet. I'm kan också skrivas ut som I am.

Det är en knapp synbar skillnad mellan tecknen ' (I'm) och ’ (I’m). Det förra ska helst användas, vilket kan orsaka problem då det senare tecknet ibland blir resultatet på svenska tangentbord beroende på program.

I engelskan används apostrof för att markera genitiv, ägande form.
ExempelJohn's car. Johns bil.

Ett tecken som liknar apostrofen är primtecknet (prime symbol) [ ′], vilket främst används för matematiska beräkningar och i vissa andra sammanhang. Notera att det finns även dubbelprimtecken (double prime).

Frågetecken (question mark)

Frågetecken (question mark) används på samma sätt i svenskan och engelskan.

Utropstecken (exclamation mark)

Utropstecken (exclamation mark) används på samma sätt i svenskan och engelskan. Notera att på amerikansk engelska heter utropstecken exclamation point.

Bindestreck (hyphen)

Bindestreck (hyphen) används för att sätta samman två ord. I engelskan är riktlinjerna något annorlunda än i svenskan och eftersom detta område är brett finns en specifik artikel om bindestreck i engelskan.

Tankstreck (en dash)

Tankstreck, eller pratminus som har samma tecken, heter på engelska en dash. Detta tecken är något längre än bindestrecket. Tecknet finns inte direkt tillgängligt på tangentbordet, men bindestreck brukar förvandlas i ordbehandlare till tankstreck då dessa skrivs i en text följt av ett blanksteg. Annars gäller Windows: Ctrl+-; Mac: Option+-.

En dash används bland annat för ersättning för ”till” då tal skrivs ut.
ExempelThe years 2015–2018.
En dash används också i andra fall som resultat och länkade (ej sammansatta) ord.
Exempel Chelsea beat Everton 2–1.
The London–Paris flight is delayed.

En dash motsvarar svenskans tankstreck grafiskt, men det är mer korrekt att i engelska texter använda em dash-tecknet (se nedan) för detta ändamål.   

Em dash

Skiljetecknet som namnges em dash är längre än ett tankstreck (en dash) och saknar grafiskt sett direkt motsvarighet i svenskan.

Tecknet finns inte direkt tillgängligt på tangentbordet, men genom att skriva två bindestreck direkt efter varandra följt av ett blanksteg förvandlas dem till ett em dash. Det går även att få fram ett em dash-tecken på tangentbordet med kommandon. För Windows: håll ned Alt-tangenten och skriv in 0151. Notera att siffrorna måste matas in på det numeriska tangentbordet. För Mac: håll inne tangenterna Control+Shift+u tillsammans, släpp upp dem och skriv 2014 följt av return. Du kan också välja att markera och kopiera tecknet här: —

Tecknet används i engelskan för inskjutna delar i meningar där em dash skrivs före och efter bisatsen. Typografiskt kan det långa tankstrecket användas på två sätt, antingen med eller utan mellanrum före och efter. Båda sätten är korrekta.
Exempel All three in the group—Frank, Jenny, and Mike—performed well.
All three in the group — Frank, Jenny, and Mike — performed well.

I trycksaker av äldre datum där em dash saknas i teckenuppsättningen är det ibland ersatt av två bindestreck.

Det går även att använda ensamma em dash i meningar på samma sett som tansktreck används i svenskan för att markera en kortare paus i en mening.
Exempel It isn't a question of weeks; it is a question of days—hours almost.
I don't think there will be any problems—just remember to feed the pets.

Citationstecken (quotation marks)

Citationstecken (quotation marks) ser olika ut i svenskan och engelskan. I engelskan är det två olika tecken “ ” medan det i svenskan är två likadana " ".

Om den citerade texten är en del av en mening ska det andra citationstecknet placeras efter skiljetecken som punkt eller komma.
Exempel “Now,” he said, “I go away for a while.”

Undantag gäller om texten mellan citationstecknen hänvisar till något specifikt, då kan det andra citationstecknet placeras före det följande kommat.
Exempel The Beatles had huge international success with their first hit song, "Love Me Do", in 1962.

Hur citat inuti citat anges skiljer sig mellan brittisk och amerikansk engelska. BE: ‘Citat’, “citat inuti citat”’. AE: “Citat, ‘citat inuti citat.’”

Parentes (parentheses)

Parentes (parentheses) används på samma sätt i svenskan och engelskan.

Hakparentes (square brackets)

Hakparentes (square brackets) används på samma sätt i svenskan och engelskan.

Andra tecken är < och > som på engelska kallas angle brackets samt tecknen { och } som på engelska kallas curly brackets.

Snedstreck (slash)

Snedstreck (slash) används på samma sätt i svenskan och engelskan. Omvänt snedstreck (backslash) används främst inom programmering och i andra datorsammanhang.