Engelska ord med bindestreck

Ett bindestreck (hyphen) används för att binda samman två ord och skapa ett nytt, vilka på engelska heter hyphenated compounds. Ett annat användningsområde är i samband med radbrytning (word division).

I engelskan förekommer det ofta att två ord både kan skrivas var för sig och ihop med bindestreck beroende på hur meningen formuleras.
Exempel A right-hand position.
Raise your your right hand.
This course gives you in-depth knowledge on the subject.
This subject must be studied in depth.
An old black-and-white footage.
Black and white are contrasting colors.

Sammanbundna ord kan skapa ett adjektiv där orden annars kan uttrycka plural.
Exempel A 400-page book. En 400-sidig bok.
A book with 400 pages. En bok med 400 sidor.
It's custom with eight-hour working days. Det är brukligt med åtta timmars arbetsdagar.
He worked eight hours every day. Han arbetade åtta timmar varje dag.

Ord med bindestreck

Här följer en lista med vanliga engelska ord som skrivs med bindestreck samt svenska översättningar (notera att det inte alltid finns vedertagna motsvarigheter i svenskan).

Engelska Svenska
400-page 400-sidig
air-condition luftkonditionering
baby-sit sitta barnvakt
bad-tempered på dåligt humör
best-known kändaste
best-selling bästsäljar-
built-in inbyggd
close-cut kortklippt
cold-blooded kallblodig
custom-built specialbyggd
dry-clean kemtvätt
eight-hour åttatimmars
fishing-rods metspön
full-length fullängd
good-looking snygg
grown-up vuxen
has-been föredetting
ill-tempered retlig
in-depth djup-
kind-hearted godhjärtad
last-minute sista minuten
low-hanging lågt hängande
left-handed vänsterhänt
long-standing långvarig
long-term långsiktig
low-lying låglänt
Mid-1960s mitten av 1960-talet
middle-class medelklass
mother-in-law svärmor
non-traditional otraditionell
old-fashioned gammalmodig
part-time deltid
reddish-brown rödbrun
right-handed högerhänt
sea-birds sjöfåglar
self-confident självsäker
self-defense självförsvar
self-regulation självreglering
single-minded målmedveten
snow-topped (fullgod översättning saknas)
so-called så kallad
sun-dried soltorkade
test-drive provköra
time-consuming tidskrävande
user-generated användargenererat
well-being välbefinnande
well-known välkänd
wide-eye (fullgod översättning saknas)

Meningar där engelska ord med bindestreck ingår:
Exempel The air-condition didn't work. Luftkonditioneringen fungerade inte.
Poker is played with a 52-card deck. Poker spelas med en 52-kortslek.
She has gone from full-time to part-time. Hon har gått från heltid till deltid.
It was a one-man show. Det var en enmansföreställning.
The content on some websites is user-generated. Innehållet på vissa webbsidor är användargenererat [eller: skapat av användarna].

Ord med två bindestreck

Det förekommer också ordsammanbindningar med två bindestreck, vilka nedanstående är exempel på.

Engelska Svenska
brother-in-law svåger
day-to-day daglig
face-to-face ansikte mot ansikte
hand-in-hand hand i hand
non-English-speaking icke engelskspråkig

Sammansatta adjektiv (compound adjectives)

Compound adjectives kallas på engelska adjektiv som skapats av ord från olika ordklasser.

Ordet good-looking är ett adjektiv, fast skapat av ett adjektiv (good) och ett verb (looking). Ett annat exempel är sugar-free som skapats av ett substantiv (sugar) och ett adjektiv (free). Det finns även sammansatta adjektiv som skapats av två andra ordklasser, till exempel record-breaking, som är skapat av ett substantiv (record) och ett verb (breaking).

Sammansatta verb (compound verbs)

Compound verbs kallas på engelska verb som skapats av ord från olika ordklasser. Några av dessa är sammanbundna ord med bindestreck.

Ordet ice-skate är ett verb, fast skapat av ett substantiv (ice) och ett verb (skate). Ett annat exempel är baby-sit som skapats av ett substantiv (baby) och ett verb (sit).

Vad avgör om ordet skrivs ihop med bindestreck?

Det kan vara svårt att veta om ord ska skrivas med bindestreck eller inte. Det finns tre alternativ:

  1. Orden skrivs isär (open compounds).
  2. Orden skrivs som ett ord utan bindestreck (closed compounds).
  3. Orden skrivs med bindestreck (hyphenated compounds).

Som visades i exemplen i början kan ibland samma ord förekomma som både sammanbundna och särskrivna beroende på vad som uttrycks. I vissa fall varierar det mellan brittisk och amerikansk engelska. Läs mer om compound words.

Det finns inga givna regler, men i de flesta allmänna fall är det bättre att skriva ihop ordet än att använda bindestreck. Några saker att tänka på är hur ordet framträder i sitt sammanhang och om det är ett vedertaget ord. Meningen ”I like the air condition” kan missförstås och tolkas som att någon gillade i vilket tillstånd luften var. Denna tvetydighet försvinner när det skrivs ”I like the air-condition”.

Svårare är att skilja helt sammansatta och ord med bindestreck. I vissa fall är båda alternativen korrekta:

back-up / backup
kind-hearted / kindhearted
post-mortem / post mortem
non-commercial / noncommercial
co-operate / cooperate

Ett ord som co-operate är dock rekommenderat att skriva med bindestreck då förstavelsen samt nästföljande ordled slutar respektive börjar med en vokal. Det är också rekommenderat att använda bindestreck då förstavelsen följs av en stor bokstav, till exempel non-English. Likaså när ett tal utgör en del av ordet, till exempel Mid-1960s.

Nya eller improviserade ord skrivs ofta med bindestreck: till exempel ”bottle-green”. Likaså gäller det ord som är i hög grad är självständiga, till exempel Franco-Spanish.

Ord med bindestreck är i allmänhet vanligare i äldre engelska texter.

Typiska delar i sammansatta ord

Det finns delar som är särskilt vanliga i sammansatta ord, till exempel self: self-respect, self-awareness, self-possession, self-restraint, self-imposed, self-deception, self-indulgence och self-conquest.

Notera skillnaden mellan sammansatta ord (med ny innebörd) och sammanlänkade ord (utan ny innebörd). I "left-wing politics" är left-wing ett sammansatt ord med bindestreck (hyphen) medan i "Stanford–Cambridge Program" är Stanford–Cambridge en sammanlänkning av två ord med tankstreck (en dash).