Engelska förkortningar

En översikt över engelska förkortningar (abbreviations).

En del av förkortningarna står inte för engelska ord utan latinska ursprungligen, de används likväl i engelska språket i anpassade betydelser. Latinska ord markeras med (lat.). Eftersom presentationen sker i tabellform har det också begränsats till att ange den huvudsakliga betydelsen. Till exempel kan anno Domini mer ordgrant översättas till i Herrens år, men i stället har dess huvudsakliga språkliga funktion skrivits ut.

Engelska förkortningar i bokstavsordning
Förkortning Utskrivet Översättning
abbr. abbreviated förkortat
A.D. (lat.) anno Domini efter Kristus
a.m. (lat.) ante meridiem förmiddag
AM American English amerikansk engelska
b. born född
B.C. Before Christ före Kristus
BDE Before Common Era före vår tideräkning
BE British English brittisk engelska
C Celsius Celsius (grader)
c. circa cirka
c/o care of care of
Capt. Captain kapten
CEO Chief Executive Officer verkställande direktör
Corp. Corporation företag
dist. district distrikt
d.i.y. Do it yourself gör det själv
e.g. for example (exampli gratia) till exempel
est. established; estimated grundat; uppskattad
F Fahrenheit Fahrenheit (grader)
FM frequency modulation frekvensmodulering
ft. foot fot (mått)
GMT Greenwich mean time (term för universell tid)
Gov. government; governor regering, guvernör
hr. / H hour timme
Ib. pound skålpund (viktmått)
i.e. that is (id est) det vill säga
in. inch tum
inc. incorporated företag
inst. Institute institut
Jr. junior yngre person
km/h kilometres per hour kilometer i timmen
Lt. Lieutenant löjtnant
Ltd. Limited aktiebolag
m. mile engelsk mil
mph miles per hours (engelska) mil i timmen
Mr. mister herr
Mrs. Mistress fru
M/S motor ship motorbåt
N/A not available inte tillgänglig
n.b. (lat.) nota bene märk väl
no. number nummer
Op. opus verk
oz. ounce uns (viktmått)
p. page sida
PLC public limited company  (börsnoterat) aktiebolag
p.m. (lat.) post meridiem eftermiddag
P.S. post script post scriptum
pseud. pseudonym pseudonym
rpm revolutions per minute varv per minut
sec second sekund
Sgt. Sergeant sergeant
S/S steamship ångare
St. street; saint gata; sankt
UK United Kingdom Storbritannien
Univ. University universitet
U.S. Unites States Förenta staterna
USA United States of America Amerika (USA)
viz. (lat.) videlicet nämligen
vs. / V versus mot
vol. volume volym
yd. / yds. yard / yards yard (91,4 cm)

Detta är bara ett mindre urval av förkortningar av engelska ord, en sammanställning gjord i syftet av försöka inkludera de viktigaste. När du skriver bör du sällan använda förkortningar då det kan försvåra för läsaren. Förkortningar används lämpligast då det finns en fördel i att minska utrymmet, som i parenteser, fotnoter, tabeller och diagram.

En särskild form av förkortning är en akronym (acronym). Vad som skiljer akronymer från en vanlig förkortningar är att de bildar ord av initialer från flera ord som ingår i ett namn snarare än en språklig fras. Ibland utläses akronymer som ett ord (NATO), ibland bokstav för bokstav (LCD). Det finns också fall där bådadera är möjligt (FAQ).

Informella förkortningar

Sammanställning av informella förkortningar (jargong abbreviations) som kompletterar listan ovan, vilka kan stötas på i olika sammanhang. Många av dessa rekommenderas generellt inte att användas i text då de kan minska förståelsen samt skapa ett oseriöst intryck. En del av dessa är numera ovanliga som vissa förkortningar med snedstreck (t.ex. w/ för without) eller nästan enbart förekommande i chat-sammanhang. Ingår gör även förkortningar som kan främst förekommer inom affärsmässiga sammanhang.

Informella förkortningar (jargong abbreviations)
Förkortning Utskrivet Översättning
24/7 24 hours a day, 7 days a week 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan
4ever forever för alltid
A/C. air conditioner luftkonditionering
A.k.a. also known as även känd som
b/w black and white svart-vitt
ASAP as soon as possible så fort som möjligt
BRB be right back strax tillbaka
FYI for your information för din vetskap
IRL in real life i riktiga livet (i motsats till på internet)
LOL laughing out loud gapskrattar
MTD month to date hittills denna månad
np no problem inga problem
OMG oh my God herre gud
P2P peer-to-peer part till part
Q1 first quarter (Q2, Q3, Q4 etc.) första kvartalet (av ett finansår)
ROI return of investment avkastning på investering
I/O input/output ingång/utgång
w/ with med
w/o without utan
YTD year to date hittills detta år

Förkortningar i särskilda sammanhang

Andra engelska förkortningar du kan stöta på i särskilda sammanhang.

Särskilda förkortningar
Förkortning Utskrivet Översättning
AC alternating current växelström
CPU central processing unit processor
DC direct current likström
HD high-definition högupplöst
ISP Internet Service Provider internetleverantör
NGO non-governmental organization icke-statlig organisation
op-ed opposite the editorial page bredvid ledarsidan (i tidning)
SMS short message service SMS-meddelanden
UX user experience användarupplevelse (på Internet)