Ord inom ämnena skola och utbildning

Svenska respektive engelska namn på sådant rör skola (school) och utbildning (education); även namn på skolämnen, se längre ned.

Skola och utbildning

Några av de vanligaste orden i alfabetisk ordning.

Svenska Engelska
akademisk academic
betyg grades
elev pupil
grundskola compulsory school
högskola college
klass class
klasskompis classmate
klassrum classroom
lov holiday
lärare teacher
lärobok textbook
läroplan curriculum
läxa homework
plugga study
prov test
rektor principal
stipendium scholarship
student student
svart tavla blackboard
tenta examination
termin term
undervisa teach
universitet university
uppsats paper
utexaminerad graduate
årskurs grade

Öva på dessa ord »

I Sverige heter eftergymnasial utbildning högskola (eller universitet). Engelskans high school är inte dess motsvarighet utan avser högstadiet. Högskola motsvaras i stället av college i engelskan.

Synonymer

Rektor kan på engelska förutom principle heta exempelvis head och school director. Det kan heta olika för kvinnlig och manlig rektor: headmisstress respektive headmaster. Uppsats kan förutom paper heta essay. Examination kallas mer alldagligt för bara exam.

BE och AE

Uttalen skiljer sig i några fall mellan brittisk och amerikansk engelska, till exempel class (BE ), (AE ).

Skolämnen

Diverse skolämnen och deras namn på engelska.

Svenska Engelska
bild art
biologi biology
ekonomi economy
engelska English
filosofi philosophy
fysik physics
geografi geography
historia history
kemi chemistry
matematik mathematics
musik music
naturkunskap science studies
psykologi psychology
religion religion
samhällskunskap civics

Mer om skola

Exempel som involverar skola och utbildning:
It is important to study for an exam. Det är viktigt att plugga inför en tenta.
They waited in the corridor for the next lesson. De väntade i korridoren på nästa lektion.
They all looked forward to the summer holiday. De såg alla fram emot sommarlovet.
In some countries, the pupils wear school uniforms. I vissa länder har eleverna skoluniform.
Biology was his favorite subject in school. Biologi var hans favoritämne i skolan.
The timetable tells when every lesson begins and ends. Schemat talar om när varje lektion börjar och slutar.