Namn på historiska epoker

Svenska respektive engelska namn på historiska perioder (time periods) och epoker (epochs).

Historiska perioder och epoker

Några av de vanligaste historiska perioderna. Lägg märke till att dessa skrivs med liten begynnelsebokstav på svenska och stor på engelska.

Svenska Engelska
antiken Classical antiquity
medeltiden Middle Ages, Medieval period
renässansen Renaissance
klassicismen Classicism 
upplysningen Age of Enlightenment
romantiken Romanticism
reformationen Reformation
industrialismen Industrial Revolution

Öva på dessa ord »

Historia heter history på engelska. Som adjektiv (historisk) heter det historical.

Historiska epoker utan någon direkt svensk motsvarighet

Age of Discovery (eller Age of Exploration) har inget särskilt namn på svenska, dock förekommer upptäcktsresornas epok.

Historiska perioder med särskild anknytning till den anglosaxiska världen

Perioder som gäller Storbritannien och USA.

Svenska Engelska
Elisabetansk tid Elizabethan era
engelska restaurationen Restoration
Viktoriansk tid Victorian era
Edvardiansk tid Edwardian era
amerikanska revolutionen American Revolution
amerikanska inbördeskriget American Civil War
den stora depressionen Great Depression

Öva på dessa ord »

Perioder kopplade till krig

Långvariga historiska krig har ofta fått egna namn.

Svenska Engelska
trojanska kriget Trojan War
trettioåriga kriget Thirty Years' War
första världskriget World War I
andra världskriget World War II
kalla kriget Cold War
Vietnamkriget Vietnam War

På engelska namnges även världskrigen First World War och Second World War; de förkortas WWI respektive WWII.

Mer om historiska epoker

Exempel som involverar historiska epoker:
The epoch of Romanticism was a reaction against the adoration of rationality of the Enlightenment. Den romantiska epoken var en reaktion mot upplysningens dyrkan av det rationella.
The "Dark Ages" is a term referring to the Middle Ages from a negative perspective. Den mörka tiden är en term som hänvisar till medeltiden från ett negativt perspektiv.
Scholars cast doubt on the notion of a historical Trojan War. Forskare hyser tvivel inför idén om ett historiskt trojanskt krig.
When the Cold War had ended in the early 1990s, the "end of history" was proclaimed. När kalla kriget upphörde under det tidiga 1990-talet förkunnades “historiens slut”.