Ord inom ämnet religion

Svenska respektive engelska namn på sådant som hör ihop med religion (religion).

Religion

Några av de vanligaste orden inom det religiösa livet.

Svenska Engelska
altare altar
begravning funeral
bibel bible
biskop bishop
dop baptism
dyrkan worship
frälsning salvation
gud god
helig holy
högtid festival
katedral cathedral
kloster monastery
konfirmation confirmation
koranen Koran
kors cross
krucifix crucifix
kyrka church
munk monk
pastor pastor
predikant preacher
profet prophet
präst priest
psalm hymn
relik relic
rit rite
sakrament sacrament
sekulariserad secular
synagoga synagogue

Öva på dessa ord »

Det engelska ordet för religiös är religious.

Synonymer

Kloster kan heta både monastery och abbey. Kyrka kan förutom church även heta chapel, det senare kan också översättas till gudstjänstlokal. Psalm kan heta både hymnoch psalm.

Religioner

Svenska och engelska namn på religioner (religions). Obeservera att de engelska namnen skrivs med versal.

Svenska Engelska
buddhism Buddhism
hinduism Hinduism
islam Islam
judendom Judaism
katolicism Catholicism
kristendom Christianity
protestantism Protestantism

Öva på dessa ord »

Religiösa personer

Ord relaterade till personer som utövar eller är knutna till en religion. Obeservera att en del av de engelska orden skrivs med versal.

Svenska Engelska
buddhist Buddhist
jude Jew
katolik Catholic
kristen Christian
kväkare Quaker
muslim Muslim
rabbin rabbi

Öva på dessa ord »

Mer om religion

Exempel som involverar religion:
Bar mitzvah is a ritual for a Jewish boy who has reached the age of 13. Bar mitzvah är en ritual för en judisk pojke som blivit 13 år.
Christmas is a festival celebrating the birth of Jesus. Julen är en högtid som firar Jesus födelse.
Ramadan is the holy month of fasting for Muslims. Ramadan är den heliga fastemånaden för muslimer.
The Bible is a collection of texts of Judaism and Christianity. Bibeln är en samling texter inom judendomen och kristendomen.