Engelska prefix

En översikt över engelska prefix (prefixes).

Vanliga prefix och deras betydelser

En sammanställning av prefix som är ofta förekommande i engelska ord.

Prefix Betydelse Exempel
a- utan ahistorical (fler ord...)
ab- bort, utanför abnormal (fler ord...)
an- inte, utan anarchy (fler ord...)
ana- mot, tillbaka anachronism (fler ord...)
anglo- engelskt Anglo-American (fler ord...)
anti- emot antidote (fler ord...)
apo- isär apocalypse (fler ord...)
auto- själv autopilot (fler ord...)
be- omge, affekt bewildered (fler ord...)
bi- två bilingual (fler ord...)
bio- liv biology (fler ord...)
by- sekundär bypass (fler ord...)
cata- ner catacomb (fler ord...)
co- ihop cooperate (fler ord...)
con- med congenial (fler ord...)
counter- motsats counterfeit (fler ord...)
crypto- gömd cryptocurrency (fler ord...)
de- från, motsats decentralized (fler ord...)
demo- folk democracy (fler ord...)
di- två distinguish (fler ord...)
dis- isär, omvänd disable (fler ord...)
dys- dålig dysfunctional (fler ord...)
eco- omgivning ecotourism (fler ord...)
en- orsaka enlarge (fler ord...)
epi- efter, nära, över epilogue (fler ord...)
eu- skön euthanasia (fler ord...)
ex- tidigare, ut ex-husband (fler ord...)
extra- bortom extrasensory (fler ord...)
for- före foreshadowing (fler ord...)
geo- jorden geochemistry (fler ord...)
halo- salt halocarbon (fler ord...)
hemi- halv hemisphere (fler ord...)
hyper- över hypersensitive (fler ord...)
in- inte inaccurate (fler ord...)
indo- Indien Indochina (fler ord...)
inter- mellan, bland interchangeable (fler ord...)
intra- inuti intracellular (fler ord...)
ir- inte irregular (fler ord...)
macro- stor macroeconomics (fler ord...)
mal- dålig, fel- maladjusted (fler ord...)
meso- mitten mesomorph (fler ord...)
meta- över metaphor (fler ord...)
micro- liten microeconomics (fler ord...)
mis- fel misfortune (fler ord...)
mono- en monopoly (fler ord...)
multi- många multilingual (fler ord...)
non- inte, nio nonsense (fler ord...)
ob- mot, till, över obnoxious (fler ord...)
pan- alla panoptic (fler ord...)
para- förbi, högre paramount (fler ord...)
post- efter postmillennial (fler ord...)
pre- före preview (fler ord...)
pro- för promotion (fler ord...)
proto- först prototype (fler ord...)
re- igen reprise (fler ord...)
semi- halv semifinal (fler ord...)
stereo- rymd stereometer (fler ord...)
sub- under subtract (fler ord...)
super- störst superior (fler ord...)
tele- avstånd telepathy (fler ord...)
trans- genom transfer (fler ord...)
tri- tre triangle (fler ord...)
ultra- extrem ultraliberalism (fler ord...)
un- omvänt unfair (fler ord...)
uni- en uniform (fler ord...)
xeno- okänd xenophobia (fler ord...)

För att kunna kategorisera ord genom referering till prefix sker oundvikligen en viss förenkling. De ordled som angivits måste inte alltid överensstämma med de i sammanställningen angivna betydelserna.

Ibland finns avvikande betydelser, exempelvis i prefixet epi- som både kan betyda "efter" och "över". Exempel på ord är epilogue (epilog) och epidemic (epidemi).

Prefix är det första ledet av ett ord och kallas också förstavelse. Se även suffix.

Exempel med ord som innehåller prefix: There was a mismatch between the title and the content. Titeln och innehållet var inte anpassade till varandra.
He was accused of causing disturbance at the hotel. Han anklagades för att ha orsakat störningar på hotellet.
Evaluations on a separate test set showed good predictive accuracy. Beräkningarna på ett enskilt test visade på hög precision för förutsägelser.