Sammandragna former - contractions

I engelskan är det vanligt att vissa ord skrivs ihop där en apostrof ersätter en del i det andra ordet, till exempel I’m i stället för I am. Detta kallas sammanfogning eller sammandragna former, contraction på engelska.

Båda sätten att skriva är korrekta, men alltför många sammanfogningar kan göra texten mer svårläst. Särskilt om den som läser inte är van med det engelska språket och kanske inte känner till hur de olika hopskrivningarna ska tydas. Dubbla sammanfogningar bör undvikas i än högre grad, till exempel mustn’t’ve för must not have, vilka kan göra texten otydlig.

Ibland kan det vara en fördel med contractions ur en lässynpunkt. För de som är vana att läsa engelska texter och ofta stöter på don’t kan do not medföra att läsaren vid snabb genomläsning missar ordet ´not´. Så don’t och wouldn’t till exempel kan i vissa fall underlätta läsningen medan I’ll och you’d kan vara förvirrande för de som är mindre vana att läsa på engelska.

Sammanfogningar av ord med apostrof

Hur hopskrivingar som you’d och it’s ska utläsas framgår av denna lista:

don’t do not inte
doesn’t does not inte
didn’t did not inte
haven’t have not har inte
hasn't has not har inte
hadn't had not hade inte
can't can not kan inte
couldn't could not kunde inte
won't will not ska inte
wouldn't would not skulle inte
shouldn't should not borde inte
shan't shall not ska inte
I'm I am jag är
I've I have jag har
I'd I had / I would jag hade / jag skulle
I'll I will jag ska
he's he is han är
you're you are du är
you've you have du har
you'd you did du gjorde
you'll you will du ska
he'll he will han ska
she's she is hon är
she'll she will hon ska
it's it is det är
there is there's det är
there are there're det är
we're we are vi är
we've we have vi har
we'll we will vi ska
they're they are de är
they've they have de har
they'll they will de ska
let's let us låt oss

Som framgår i tabellen kan vissa sammanfogningar betyda två saker. Detta gäller I’d, you’d, he’d, she’d, we’d och they’d.

Det ”d” som efterföljer apostrofen kan alltså stå för antingen had eller would. Vilket som gäller framgår av det grammatikaliska sammanhanget. I’d som i I had följs av particip medan I’d som i I would följs av infinitiv.