Latinska ord och uttryck

Latinska ord och fraser är relativt vanliga i engelska texter. Här ges ett urval med förklaringar av betydelserna på svenska. Latin stavas likadant i engelskan där det uttalas ˈlætɪn

Latin Engelska Svenska
ad hoc for the special purpose för ett särskilt ändamål
ad infinitum to infinity för alltid
ad interim meantime under tiden
anno Domini year of our Lord i Herrens år
ante meridiem (a.m.) before midday förmiddag
appendix supplement bihang
a posteriori for what comes after i efterhand
a priori for what comes before på förhand
beta final stage of testing testversion
bona fide in good faith i god tro
circa around ungefär
codex code of laws lagtext
con against mot
curriculum vitae personal history (CV) meritförteckning (CV)
de facto of fact faktiskt
deus ex machina illogical turn of the situation oväntad händelseutgång
de nihilo nihil from nothing comes nothing ur intet uppstår intet
ergo therefore och därmed
et al and others och andra
et cetera (etc.) and the rest och resten
exempli gratia (e.g.) for example till exempel
ibid in the same place samma källa
id est (i.e.) that means det vill säga
in extenso in full i sin helhet
in memoriam in memory i minne av
in vivo in life i det levande
ipso facto by the fact i och med detta
lapsus linguae slip of the tongue snava på ordet
modus operandi way doing something tillvägagångssätt
magnus opus great work huvudverk
modus vivendi way of living levnadssätt
nota bene (N.B.) note well märk väl
parvum opus little work mindre verk
per capita by the head per person
per se by itself i och för sig
persona non grata unwelcome person oönskad person
pro bono for the public good för den goda sakens skull
pro forma formality formalitet
requiescat in pace (R.I.P.) rest in peace vila i fred
sequens (seq.) the following fortsättning
sic so written så skrivet
simper fidelis always faithful alltid lojal
status quo existing state oförändrat läge
sub poena order to go to a law court stämning
terra firma firm land på fast mark
verbatim word for word ord för ord
versus (vs., V) against mot
vice versa the other way around det omvända

Om sammanställningen

Sammanställningen har som syfte att inrikta sig på ordens och uttryckens lingvistiska funktion. Kända citat såsom carpe diem (”fånga dagen”) eller veni vidi vici (”jag kom, jag såg, jag segrade”) där signifikansen är mer historisk har utelämnats.

Den kontextuella betydelsen har getts företräde framför den ordagranna när det skiljt sig åt. Till exempel betyder det latinska ordet codex "träkloss" på svenska, men det är i den vidare kontexten lagsamling som ordet används idag. Samma gäller till exempel curriculum vitae som ordagrant brukar översättas till "levnadslopp", men idag nästan alltid avser en persons meriter och kunskaper.

Ibland har det av utrymmesbrist getts förenklade förklaringar. Som i fallet deus ex machina vars angivna betydelse förklarar själva användningen av frasen i mer allmänna termer. Syftet är att förklaringarna ska skapa förståelse för vad de latinska uttrycken har för funktion i språket och inte dess ursprungliga mening eller vidare konnotationer.

De latinska orden con och versus har i översikten angetts med samma betydelse, "mot". I det förra fallet är det i betydelsen mot något medan det i andra fallet är två saker som ställs emot varandra.