Engelska idiom

Idiom (idioms) är ungefär detsamma som uttryck, fast mer särpräglade för ett visst språk. Idiom i svenskan som ”pricken över i:et” och ”sakta i backarna” är inte alltid enkla att förstå för de med svenska som andraspråk. Samma sak gäller engelska uttryck av liknande art för de med engelska som andraspråk.

Denna avdelning är en växande samling engelska idiom som förklaras med adekvat svensk översättning samt exemplifieras från typiska sammanhang. Idiom som det finns rena översättningar av i svenskan är inte medtagna. Idiom följer inte alltid grammatikens regler och är fasta uttryck som är bra att känna till.

Cope with

Svenska översättningar är stå ut med, uthärda, hantera
Exempel Just to try to cope with it.
I can't cope with the pressure.
He felt it became difficult for him to cope with it.
It will make you feel better able to cope with what the world is throwing at you.
Stress is something most people have to cope with, but sometimes it all gets too much.
Whilst our Holiday Guarantee can not eliminate delays we hope it will help you cope with the inconvenience caused.

Cope with kan också användas i en näralliggande, men samtidigt något olik betydelse: mäta sig med. Denna betydelse är i form av att klara av något.
Exempel It is also crucial to ask whether the media are able to cope with this growth in information.
We would face a demand on a level that we couldn't cope with.
The Government wants to revamp the bureaucracy to cope with the changes.

A great deal

Svensk översättning är en hel del.

Ordet great ska här förstås i betydelsen av mycket och inte bra. I övrigt är det ett uttryck som har en relativt genomgående användning och lär inte ställa till några direkta svårigheter när du väl känner till dess betydelse.
Exempel I know a great deal about it.
They do take a great deal of risk with this.
That says a great deal about our attitude in this case.

Det finns dock fall där det inte går att använda den exakta översättning som gavs ovan även om själva betydelsen är densamma, som i exemplet ”It didn't really achieve a great deal”, där a great deal i stället kan översättas till ”så mycket”.

Before long

Svensk översättning är inom kort.

Detta idiom är logiskt för engelsktalande, men för de som är mer ovana kan det tyckas motstridigt med att long ordagrant översätts till kort. Det är ovanligt i vardagstal, men kan förekomma i litterära och vetenskapliga texter. Tänk på detta idiom som ”före en lång tid hinner passera”. Before long förekommer ofta i början eller i slutet av satser.
Exempel Before long, she was back again.
These could also turn into another mass market before long.
Before long, we were speeding through the night towards Joyce's Country,
Julie and Tim fell in love and before long Julie's best friend Elizabeth became Tim's close friend too.
It is therefore not unlikely that before long Parliament may abolish the rule in company law.

Let alone

Svenska översättningar är för att inte tala om, än mindre.

Uttrycket inleder ofta en bisats, på samma sätt som motsvarande uttryck gör i svenskan.
Exempel None of these arguments is notably strong, let alone conclusive.
There was no system of formalized instruction for rock, let alone rock guitar solos.
Most policemen and women at Easton have not even drawn their gun, let alone fired it.
The great majority are not even aware of it, let alone able to give it a name.

Come to an end

Svensk översättning är få ett slut.

Ett vanligt engelskt uttryck är ”it must come to an end”, vilket på svenska kan översättas till ”det måste få ett slut”. Detta är ett idiom där översättningen är relativt lättförståelig. Ibland är översättningen i stället ”få/fått sitt slut”.
Exempel But all things come to an end.
Fortunately, the rain seems to have come to an end.
Their contract had come to an end.
Sadly, her marriage is finally to come to an end.

In broad terms

Svensk översättning är på det stora hela.

Uttrycket ”in broad terms”, används om något som gäller ospecifikt och i allmänna termer.
Exempel I would you to be quite specific, not just speak in broad terms.
The government were willing to discuss race only in broad terms.
And the answer, in broad terms is yes.
The chief director discussed in broad terms how he plans to do the project.

Make sense

Svensk översättning är vettigt.

Uttrycket ”it make sense” betyder att något låter vettigt eller rimligt.
Exempel It just didn't make sense.
Now it all starts to make sense!
It is one of the ways to make sense of complex information.

That will do

Svensk översättning är det räcker så.

Idiomet "That will do" uttrycker att något är tillräckligt. En mer formell formulering med likadan betydelse är "That is enough".

How come?

Svensk översättning är varför?

If worst come to worst

Svensk översättning är om det värsta tänkbara inträffar?

Även "if worse come to worst" förekommer.

Uttrycket kan jämföras med "from bad to worse" som ibland översätts med ur askan i elden. Uttrycket "if worse come to worst" kan jämföras med "from bad to worse" som ibland översätts med ur askan i elden.
Exempel The military has developed a strategy for firefighting if worse does come to worst in the conflict.
If worse comes to worst we'll anchor in there and wait for the tug and the pilot.
If worst comes to worst, we postpone the wedding.

Jump to conclusions

Svensk översättning är dra förhastade slutsatser.

"To jump to a conclusion" uttrycker att en slutsats nås genom att hoppa över ett steg, det vill säga att slutsatsen nås innan noga övervägande skett.
Exempel Let us not jump into conclusions.
People shouldn't jump to conclusions before we have all the facts.
I hope we all resist the temptation to speculate and jump to conclusions.
Some media types were too quick to jump to conclusions about this.


Engelska vardagsfraser