Engelska vardagsfraser

Det finns mängder av vardagsfraser (everyday phrases) av vilka betydelsen inte framgår genom att översätta ord för ord. Det behövs ofta att man lär sig frasen. Därför följer här en översikt över en mängd vardagsfraser i engelskan av denna art. En del av dessa fraser har utvecklats ur språket med tiden och några klara svenska översättning finns inte alltid, som till exempel för frasen "mess around". Det bästa sättet att förklara sådana uttrcyck är förmodligen med exempel och detta görs vid behov.

Dessa fraser är ofta sådana som används i samtal bland personer med engelskan som modersmål. En del av uttrycken kan dock vara obekanta eller onaturliga för de med engelska som andraspråk. Men just eftersom många av dem förekommer frekvent i diverse sammanhang är dem bra att känna till.

Fraserna är listade i bokstavsordning efter det första engelska ordet. I vissa fall ingår exempel. Obsevera också att ibland har ett alternativ valt som svensk översättning fastän fler hade kunnat adderats. Observera också att de angivna översättningar för frasen inte alltid går igen exemplet då den mest passande översättningen valts för varje situation. De flesta av dessa är frasverb (phrasal verbs), vilka består av ett verb och en preposition eller ett adverb.

A

above all – framför allt
account for
– stå till svars för
add up – lägga ihop
ExempelIt all adds up to. Allting går ihop.

answer to – svara inför
ExempelI don't have to answer to you. Jag måste inte stå till svars inför dig.

as a whole - i sin helhet
at length - till slut
at your disposal - till ditt förfogande
ExempelUse all the information you have at your disposal. Använd all information du har till ditt förfogande.

B

bail out – betala borgen för
be about to - skulle just
ExempelI was just about to have lunch. Jag skulle precis ta lunch.

be around - hålla sig i närheten
ExempelI will be around for a little while. Jag kommer vara här en liten stund.

bear in mind - ha i åtanke
be up against
- stå inför
ExempelHe doesn’t know what he’s up against. Han vet inte vad han gett sig in på.

be up to - hålla på med
bear with - ta tålamod
ExempelBear with me. Ha tålamod med mig.

boils down to - sammanfattas i
ExempelUltimately, it all boils down to money. I slutändan handlar det helt och hållet om pengar.

break down - bryta ihop; gå sönder
ExempelShe breaked down in tears. Hon bröt ihop i tårar.
The laws of physics as we know them break down in the extreme conditions. Fysikens lagar som vi känner dem faller samman under extrema omständigheter.

break up - göra slut
bring about - åstadkomma
ExempelWe put that strategy in motion, and we bring about peace in the region. Vi satte planen i verket och åstadkom fred i regionen.

burst into - brista ut i
ExempelHe burst into tears. Han brast ut i gråt.

C

call for - kräva
ExempelIt calls for immediate measures. Det manar till omedelbara åtgärder.

call of - ställa in
ExempelWe have to call it off. Vi är tvungna att ställa in det.

call out – ropa
ExempelHe called out for help. Han ropade på hjälp.

care for – tycka om
carry off – lyckas med
ExempelIt can be hard to understand how magicians carry off their tricks. Det kan vara svårt att förstå hur magiker lyckas med sina tricks.

carry on – fortsätt
carried away – ryckas med
ExempelLet's not get carried away. Låt oss inte förlora kontrollen.
catch on – slå an
catch up – hinna ifatt
check up on – kontrollera
cheer up – muntra upp
chip in – lämna ett bidrag
clear out – sticka
close in - omringa
come about – hända
come across – stöta på
cool down; cool off – lugna ner sig
count for - räknas
ExempelThat has to count for something. Det måste vara värt något.
cover up – skyla över
cry out – skrika
cut down on – minska på

D

do without - vara utan
ExempelYou have to do without me. Ni får klara er utan mig.
drift apart – glida ifrån varandra
drive at – syfta på
ExempelWhat are you driving at? Vart vill du komma?
drop by – komma förbi
ExempelI maybe drop by later. Jag kanske kommer förbi senare.

E

end up - sluta som
ExempelHe ended up as a priest. Han blev en präst i slutändan.
even up - jämna ut

F

fade away – tyna bort
fade out – tona bort
fall apart – falla samman
(be) fed up – utled på
ExempelI'm completely fed up with this. Jag är helt utled på detta.
figure out – komma underfund med
ExempelI can’t figure him out. Jag kan inte komma underfund med honom.
fill in for – vikariera för
ExempelCan you fill in for me tonight? Kan du ta mitt kvällspass?
finish off – avsluta
fit in – passa in
fly out at – skälla ut
follow through – fullfölja
follow up – följa upp
fool around – larva sig
force back – kämpa emot

G

get along – komma överens
ExempelMe and my brother are never getting along. Jag och min bror kommer aldrig överens.
get at – syfta på
ExempelWhat are you getting at? Vad är det du syftar på?
get away with – komma undan med
ExempelGet away with murder. Komma undan med mord.
get back to – återgå till
ExempelI will get back to you later. Jag återkommer till dig senare.
get by - reda sig
get on – stiga på
get over – komma över
ExempelAnd some would say I still can't get over Jeff. Och några skulle påsta att jag fortfarande inte kan komma över Jeff.
get to – påverka
ExempelI'm not going to let this get to me. Jag kommer inte låta detta påverka mig.
get together – träffas
ExempelShall we get together someday? Vad sägs om att ses någon dag?
give in – ge upp
ExempelI have to give in. Jag är tvungen att ge upp.
go ahead – sätt igång
go along with – gå med på
go on - fortsätt
go through – genomgå
ExempelI don't want anyone to have to go through what I went through. Jag vill inte att någon ska behöva gå igenom det jag fick gå igenom.
go without – klara sig utan

H

had it coming – få vad man förtjänar (i negativ bemärkelse)
ExempelHe had it coming. Han fick vad han förtjänade.
hand in – lämna in
hand over – lämna ifrån sig
hang around - stå och hänga
hang on – dröj kvar
hang on to – hålla sig fast vid
hang out – hänga
ExempelI used to hang out with those guys. Jag brukade umgås med dem där.
hang up – lägga på
ExempelWhen telemarketers call I hang up. När telefonförsäljare ringer lägger jag på.
head for – sätta kurs mot
help yourself - ta för dig
hear out – höra till slut
ExempelHear me out. Lyssna på vad jag har att säga.
hit off – komma överens
ExempelWe really hit off. Vi kom riktigt bra överens.
held against – lägga till last
hold back – hålla tillbaka
hold on – håll ut
hold on to – hålla fast vid

I

it make sense – det verkar vettigt
in spite of – trots
interfere with – lägga sig i

K

keep on – fortsätt
ExempelKeep on playing. Fortsätt spela.
keep up – fortsätt
ExempelKeep up the good work. Fortsätt i samma stil.
keep up with – hänga med
ExempelThey think I'm too old to keep up with them. De tror att jag är för gammal att hålla jämna steg med dem.
kick around – köra med

L

lay off – lägga av
lead up to – leda fram till
lean over – luta sig fram
let down – svika
let trough – släppa igenom
level at – rikta mot
lie back – luta sig tillbaka
line up – ställa upp
little by little – lite i taget
load up – lasta
lock away – låsa in
look out – se upp
look out for – hålla utkik efter

M

make out with – hångla
make up for – kompensera
ExempelYou've got plenty of time to make up for those lost years. Du har gott om tid att ta igen för de förlorade åren.  
match up – stämma översens
mess around – stöka runt
ExempelDon't mess around with Jim. Lek inte med Jim. [I den underförstådda betydelsen: den killen är inte att leka med.]
I hate it when people mess around with their dang cellphones instead of paying attention to the game. Jag avskyr då personer leker med sina mobiltelefoner i stället för att ägna uppmärksamheten åt matchen.

mess up – klanta till
ExempelDon't mess up this time. Klanta inte till det den här gången.
mix up – blanda ihop
move along – gå vidare
move on – komma vidare
Exempel It is time to move on. Det är dags att gå vidare.
muck about – drälla omkring

N

nail down – spika fast
ExempelYou really nail it down this time. Du fick verkligen till det den här gången.

O

on the alert – på alerten
open up – öppna sig
opt for – välja
opt in – delta
opt out – hoppa av
out of hand – över styr
ExempelHis jokes got out of hand. Han gick för långt med sitt skämtande.

P

pass along – skicka vidare
pass away – avlida
pass by – passera
pass over – gå över
ExempelForecasters say the storm is still unlikely to pass over the Gulf of Mexico. Prognoserna säger att stormen troligtvis inte kommer dra in över Mexikanska golfen.
pass through – gå igenom
pay off – betala sig; muta
pick on – hacka på
pile up – hopa sig
pin down – precisera
ExempelIt was impossible for me to pin down precisely what it was. Det var omöjligt för mig att precisera exakt vad det var.
play along – spela med
plug in – koppla in
pop in – titta in
pop up – dyka upp
press for – yrka på
provide for – försörja
pull away – dra sig bort
pull off – lyckas med
ExempelThey're trying to pull off something extremely dangerous. De försöker utföra något som är extremt farligt.
pull over – köra åt sidan
push around – köra med
put together – sätta ihop
put of with – finna sig i

R

reach down – sträcka sig ned
reach for – sträcka sig efter
reach out to – nå ut till
read up on – läsa på
ExempelI didn't want to be a dilettante so I thought I better read up on this. Jag ville inte vara en amatör så jag tänkte att jag borde läsa på om detta.
reckon with – räkna med
rip off – lura
ExempelMany people have been ripped off on auto insurance. Många personer har blivit lurade genom bilförsäkringar.
rub along – trivas ihop
run against – tävla mot
run down – köra över
run into - sprang ihop med
ExempelGuess who I run into? Gissa vem jag stötte på?

S

screw up – klanta till
see about – får se om
ExempelWe will se about that. Vi får se om det blir så. [Med kritisk undermening.]
send for – skicka efter
set against – göra fientligt inställd
set apart - skilja
set aside – lägga åt sidan
set off – ge sig iväg
settle down – slå sig till ro
settle for – nöja sig med
ExempelIn the race, he had to settle for runner-up. Han fick nöja sig med en andraplats i loppet.
settle the score – betala tillbaka (för en oförätt)
show off
- briljera
sign in – skriva in sig
sign off – sluta
sign up – skriva kontrakt
sink in – sjunka in
ExempelIt can take a while until reality sinks in. Det kan ibland dröja tills situation blir uppenbar.
sit back
– luta sig tillbaka
sit in – närvara
sit out – stå över
sleep off – sova bort
ExempelHe tried to sleep off the excesses of the night before. Han försökte sova bort utsvävelserna från kvällen före.
slip away – försvinna
sort out – reda ut
speak up for – försvara
ExempelThey want a voice to speak up for their interests. De vill ha en röst som försvarar deras intressen.
split up – skiljas
stand aside – stiga åt sidan
stand by – vara beredd
start off – börja med
start over – börja om
stay in – stanna inne
stay on – stanna kvar
steal away – smyga sig iväg
ExempelShe stole away for a few minutes between meetings to visit a bookstore. Hon smög iväg några minuter mellan möten för att besöka en bokaffär.
step aside – stiga åt sidan
step back – backa
step down – träda tillbaka
ExempelIf the allegations are true, he should step down. Om beskyllningarna är sanna borde han avgå.
step in – ingripa
step up – öka
stick around – hålla sig i närheten
stick together – hålla ihop
(be) stuck with – bli fast i
ExempelI stuck with it. Jag håller fast vid det.
stir up – röra upp
stop by – titta in
ExempelStop by any time you feel like it. Titta förbi när som helst du känner för det.
straighten out – reda upp
strike back – slå tillbaka
(be) swept away – ryckas med
switch off – stänga av
switch on – sätta på

T

tag along – hänga med
take apart – plocka isär
take action – agera
ExempelShe felt it was her duty to take action. Hon kände att det var hennes plikt att agera.
take off – bli en succé
ExempelOur latest project did really take off. Vårt senaste projekt blev en riktig succé.
take on – ta sig an
take up on – ta fasta på
talk back – säga emot
talk over – tala igenom
tear apart – riva sönder
tell apart – skilja åt
ExempelSome animal species can be hard to tell apart. Vissa djurarter kan vara svåra att skilja åt.
tie down – binda
try on – prova
ExempelCan I try on your glasses? Får jag prova dina glasögon?
try out – testa
ExempelI finally got a chance to try out an updated version of it. Jag fick till slut en chans att testa en uppdaterad version av det.
tuck in – stoppa om
ExempelHe tucked in his shirt. Han stoppade in skjortan i byxorna.
turn back – vända om
turn down – säga nej till
ExempelHe turned down the offer. Han tackade nej till erbjudandet.
turn into – göra till
ExempelThe suspicions turned into allegations. Misstankarna övergick till anklagelser.
turn out – visa sig vara
ExempelIt turned out to be hard to keep my promise. Det visade sig bli svårt att hålla mitt löfte.
turn to – vända sig till
ExempelI have nobody to turn to. Jag har ingen att vända mig till.
turn up – dyka upp
ExempelShe finally turned upp. Hon dök äntligen upp.

W

wade through – vada igenom
wait up – sitta uppe och vänta
walk away with – gå iväg med något (på ett enkelt vis)
ExempelThe team could walk away with the championship. Laget kunde ta hem mästerskapet konfortabelt.
watch up for – hålla utkik
wave off – vifta bort
wear down – trötta ut
wear out – slita ut
wind up with – sluta med
ExempelThe risk is that you are going to wind up with less money. Risken är att du i slutändan får kvar mindre pengar.
wipe out – utplåna
work on – arbeta med
ExempelWe are working on it. Vi arbetar med det. [I betydelsen att nå lösningen på ett problem.]
work over – klå upp

Y

yield to – ge efter för


Engelska idiom